Image

ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
เทคนิคการบรรจุสินค้าส่งออกตามมาตรฐานสากล (C-TPAT)
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
2
แนวโน้มค่าระวางขนส่งไตรมาศ 4 ปี 2563
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
3
การใช้สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับผู้ส่งออก
คุณธนากร แสงพิทูร
4
การขนส่งสินค้าทางถนนไปยังจีนตอนใต้
คุณสาธิต ม่วงงาม