Image

Online Seminar (Live) | ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนมกราคม 2565 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
การตรวจสอบตู้สินค้าก่อนการบรรจุ
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
2
มาตรฐานคลังสินค้า HAL-Q (ฮาลาล)
คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์
3
การใช้กระดาษฉากในการแพ็กสินค้า
คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร
4
การขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่
คุณสุริยา คำสุวรรณ
5
ขั้นตอนการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
6
เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางในปี 2565
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์