Image

Online Seminar (Live) | ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT
คุณธนากร แสงพิทูร
2
การคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
3
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานพาเลทไม้
คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร
4
การบริหารความเสี่ยงในงานคลังสินค้า
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
5
การเลือกใช้ถุงมือยางให้เหมาะกับการใช้งาน
คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร