Image

Online Seminar (Live) | ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT
คุณธนากร แสงพิทูร
2
เทคนิคการจัดเรียงสินค้าแบบต่างๆ
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
3
การขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่
คุณสุริยา คำสุวรรณ
4
ข้อกำหนดการส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
5
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไป ไทย-มาเลเซีย
คุณอังคณา กาญจนะแก้ว
6
ข้อปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดี
คุณอำนวย วรรณมาโส
7
เทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศ
คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์
8
การจ้างแรงงาน / การรับเหมาช่วง ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ
9
เทคนิคการจองระวางเรือภายใต้สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์