Image

Online Seminar (Live) | ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า
คุณธนากร แสงพิทูร
2
เทคนิคการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบต่างๆ
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
3
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา
คุณสาธิต ม่วงงาม
4
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางสินค้าปลายปี 2563
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
5
การส่งออกน้ำยางบรรจุ Flexibag
คุณอังคณา กาญจนะแก้ว
6
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สายรัดให้เหมาะกับประเภทสินค้า
คุณวิทวัส สมพรหม
7
เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้
คุณอำนวย วรรณมาโส
8
ความปลอดภัยในการรับ-ส่งสินค้าของภาคขนส่ง
คุณสุริยา คำสุวรรณ
9
การเลือกใช้กระดาษลูกฟูกในการบรรจุตู้สินค้า
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
10
เทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศ
คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์