Image

Online Seminar (Live) | ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับสิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติ
คุณอำนวย วรรณมาโส
2
การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
3
มาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในงานขนส่ง
คุณสุริยา คำสุวรรณ
4
แนวโน้มค่าระวางช่วงปลายปี 2564
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
5
พิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า
คุณธนากร แสงพิทูร