Image

V-Showcase

Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมีระบบการตรวจสอบสภาพความสะอาดของรถบรรทุกก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน หากสินค้าไม่ได้จัดวางบนพาเลทจะต้องมีแผ่นพลาสติกวางรองที่พื้นของรถบรรทุกก่อนจัดเรียงสินค้า โดยห้ามวางสินค้าสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่อสินค้า


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group