Image

V-Showcase

V-SERVE SEA & LAND LTD 

Hazardous Goods

สำหรับสินค้าที่ทำการนำเข้าส่งออกทุกวันนี้หากเป็น สินค้าทั่วไป (Normal goods) ก็จะไม่พบกับปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกแต่สินค้าที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษและเสี่ยงต่อการทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะเป็นเป็นสินค้าอันตราย (Dangerous goods) สินค้าจำพวกเคมีและวัตถุที่ก่อให้เกิด อันตรายชนิดต่างๆสินค้าเหล่านี้เจ้าของเรือหรือ Agent เรือ จะทำการเรียกหาเอกสารยืนยันความรุนแรงของสินค้าอันตรายนั้นๆ (Material Safety Data Sheet : MSDS) ทั้งนี้เพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร ประเมิน การจัดวาง รวบรวม หรือคัดแยก ออกจากสินค้าประเภทอื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือสายเรือบางสายเรือจะไม่ยอมเสี่ยงทำการขนส่งสินค้าอันตรายชนิดร้ายแรง (Class 1,2) จึงทำให้การขนส่งสินค้าอันตรายจะถูกจำกัดการขนส่งสำหรับสายเรือบางสายเรือ แนะนำผู้นำเข้าส่งออก ส่งเอกสาร Material Safety Data Sheet : MSDS มาตรวจสอบก่อนการนำเข้าส่งออกทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงเวลารีบเร่ง


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group