V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางนาทำหน้าที่รวบรวมสินค้า ติดฉลาก จัดสินค้าตามออเดอร์ แพ็คบรรจุกล่องและวางแผนจัดรถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบขนส่งสินค้าเข้าส่งมอบ ณ ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล


Last

Last Mile Delivery ให้บริการรถบรรทุกขนส่ง 6 ล้อแบบตู้ทึบ กระจายสินค้าแบบ B2B สำหรับการขนส่งสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรถขนส่งมีระบบซีลล็อคประตูป้องกันสินค้าสูญหาย และประตูด้านข้างของรถสามารถเปิดออก เพื่อยกขนถ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงมีแรงงานไปทำการเปลี่ยนถ่ายสินค้าออกจากพาเลตให้กับลูกค้าถึงพื้นที่โรงงาน ณ จุดส่งมอบปลายทางภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด 


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการรถขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศพร้อมทีมแรงงานขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงจากรถบรรทุก พนักงานทุกคนผ่านระบบคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งมอบสินค้ามีระบบ call center ติดตาม-รายงานสถานะเพื่อให้การส่งมอบถูกต้องทันเวลา Just In Time


Last

Last Mile Delivery ให้บริการรถขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีรถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบแบบพ่วง รถโฟล์คลิฟท์ยกขึ้น-ลงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุก 20 ตัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าเพื่อประหยัดต้นทุนค่าขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 2 คัน


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ สภาพตู้บรรทุกสะอาดผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อ , พนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัย , มีระบบ call center ติดตามสถานะการขนส่งตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วตรงเวลาและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่ง

กระจายสินค้าในประเทศโดยรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ มีระบบการคัดกรองลงบันทึกไทม์ไลน์พนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงาน ตู้บรรทุกสินค้าพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด โดยมีการรัดชิ่งสินค้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อสินค้าที่ทำการส่งมอบถึงปลายทาง


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุก 6 ล้อแบบตู้ทึบ มีระบบการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงาน ความพร้อมของรถบรรทุกก่อนเข้ารับสินค้า โดยสินค้าที่แพ็คบนพาเลทบรรทุกไม่เต็มตู้ มีความเสี่ยงสินค้าอาจโค่นล้มเสียหายขณะขนส่ง สามารถป้องกันได้โดยใช้สายพานรัดสินค้าให้ยึดติดกับพื้นรถบรรทุกมั่นคงแข็งแรง สินค้าส่งมอบถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการรถ 4 ล้อตู้ทึบขนส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า DC 7-11 (เซเว่นอิเลฟเว่น) มีระบบการคัดกรองและบันทึกไทม์ไลน์ 14 วัน มั่นใจได้ว่าพนักงานขับรถปลอดเชื้อโควิด-19 โดยการส่งสินค้าจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าส่งสินค้า รับบัตรคิว มีระบบการจัดการเอกสารใบส่งสินค้า ใบโอนย้ายพาเลทเช่า พนักงานผ่านการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนดได้อย่างครบถ้วน


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ พร้อมแรงงานยกขนถ่ายสินค้าขึ้นพาเลท คัดแยกสินค้าจัดเรียงขึ้นพาเลทให้กับลูกค้าที่ปลายทาง โดยพนักงานขับรถและแรงงานผ่านการคัดกรอง บันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ (Timeline) และพนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรการที่โรงงานกำหนด 


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมีทีมแรงงานขนย้ายสินค้าพร้อมรถบรรทุก สำหรับกลุ่มสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์(ที่นอน) มีการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการจัดวางสินค้าภายในตู้บรรทุกให้ตั้งตรงเพื่อคงสภาพของสปริงภายใน เมื่อถึงปลายทางได้ทำการติดต่อเพื่อก่อนเข้าพื้นที่ ยกขนย้ายเข้าส่งมอบถึงสถานที่ที่กำหนด