V-Showcase

V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD

On Deck / Under Deck คือ การจัดวางตู้ Container ในเรือเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะถูกกำหนดโดยสายเรือผู้รับขนส่งสินค้า บ่อยครั้งสินค้าภายในตู้เกิดความเสียหายจากความชื้น ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ระหว่างขนส่ง ความร้อนจากแสงแดด ไอเค็มจากทะเล หรือ ฝนตก เมื่อความชื้นรวมตัวกันก็จะเกิดเป็นหยดน้ำสร้างความเสียหายกับ Packages ของสินค้า หรือโดนสินค้าโดยตรง ปัญหาดังกล่าวมักจะเกิดกับการขนส่งที่ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับสินค้าที่อ่อนไหวต่อความชื่น เช่น เครื่องสำอาง ยา อาหารสัตว์ แนะนำให้ผู้นำเข้าส่งออกแจ้งกับสายเรือผู้รับขนส่งสินค้าให้จัดวางตู้ Container “Under Deck” วางไว้ด้านล้าง เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การจัดวางตู้ด้านบน “On Deck” จะเป็นตู้ Container ที่มีระยะเวลาเดินทางสั้นๆ ไม่เกิน 5 วัน เช่น Singapore port, Ho Chi Minh port, Hong Kong Port สายเรือจะวางตู้ไว้ด้านบนเพื่อง่ายต่อการยกขนถ่ายเมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทาง จึงไม่นิยม วางตู้ไว้ด้านล่าง “Under Deck” สำหรับการเดินทางในระยะเวลา ไม่เกิน 5 วัน สินค้าจะยังไม่ได้รับความเสียหายจากความชื้น


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD 

CLOSING TIME / CUT OFF DATE คือ เงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วม ระหว่างสายเรือผู้รับขนส่งสินค้าและผู้ส่งออกสินค้า โดยเข้าใจตรงกันว่าตู้ CONTAINER ที่ทำการบรรจุสินค้าเสร็จแล้วจะต้องนำส่งท่าเรือเพื่อทำการส่งออก หากสินค้าไม่ทำการคืนตู้ตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะไม่ได้ขนส่งในเที่ยวเรือนั้น ๆ ตามปกติแล้วเรือจะเข้ามาให้บริการสัปดาห์ละลำ ดังนั้นสินค้าจะค้างอยู่ที่ท่าเรือไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อรอรอบเรือลำใหม่ การคืนตู้ก่อนวัน CLOSING TIME / CUT OFF DATE อย่างน้อย  1 วัน  จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถคืนตู้ได้ทันในเวลากำหนด แนะนำให้ผู้ส่งออกขอขยาย CLOSING TIME / CUT OFF DATE โดยแจ้ง เบอร์ตู้ และวันเวลาที่ต้องการจะคืนตู้ไปยังสายเรือผู้ให้บริการขนส่งพิจารณาขยายเวลาออกไป โดยสายเรือจะทำการพิจารณา จากวันเวลาที่เรือเข้าเทียบท่าและปริมาณตู้ยกลง(นำเข้า) ปริมาณตู้ยกขึ้น(ส่งออก) อาจจะพอขยายเวลาออกไปได้บ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยข้างต้นดังกล่าว


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD. 

Oversize Cargo การขนส่งสินค้าทางเรือ สำหรับสินค้า ที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ จนไม่สามารถบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้  เช่น เครื่องจักร โครงสร้างอาคาร อุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้า Oversize อื่น ๆ หากผู้นำเข้า-ส่งออก ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า สำหรับการจองระวางสำหรับการส่งออก สำหรับการนำเข้าจะต้องจัดเตรียมรถขนส่งเพื่อรับสินค้าให้ทันในเวลาที่สายเรือผู้รับขนส่งกำหนด เพราะโดยทั่วไปแล้วสินค้ากลุ่มนี้จะยกขึ้น-ลง ข้างลำเรือ " Oversize "


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ

โดยทั่วไปค่าระวางจะสามารถใช้ได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากปัจจัยผันแปรที่ไม่อาจกำหนดได้ เช่น ค่าน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงไปของต้นทุนเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในระยะเวลาอันสั้นหากผู้ประกอบการเดินเรือทำการปรับค่าระวางอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนและยากต่อการกำหนดต้นทุนของผู้ใช้บริการดังนั้นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงทำการพัฒนาตัวปรับอัตราค่าน้ำมัน ตัวปรับอัตราค่าแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ เช่น LSS : Low Sulphur Surcharge, ERS : Emergency Risk Surcharge, PSS : Peak Season Surcharge, EBS : Emergency Bunker Surcharge, CIC : Container Imbalance Surcharge, SUZ Suez Canal Fee, GRI : General Rate Increase ETC,


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD 

Hazardous Goods

สำหรับสินค้าที่ทำการนำเข้าส่งออกทุกวันนี้หากเป็น สินค้าทั่วไป (Normal goods) ก็จะไม่พบกับปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกแต่สินค้าที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษและเสี่ยงต่อการทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะเป็นเป็นสินค้าอันตราย (Dangerous goods) สินค้าจำพวกเคมีและวัตถุที่ก่อให้เกิด อันตรายชนิดต่างๆสินค้าเหล่านี้เจ้าของเรือหรือ Agent เรือ จะทำการเรียกหาเอกสารยืนยันความรุนแรงของสินค้าอันตรายนั้นๆ (Material Safety Data Sheet : MSDS) ทั้งนี้เพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร ประเมิน การจัดวาง รวบรวม หรือคัดแยก ออกจากสินค้าประเภทอื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือสายเรือบางสายเรือจะไม่ยอมเสี่ยงทำการขนส่งสินค้าอันตรายชนิดร้ายแรง (Class 1,2) จึงทำให้การขนส่งสินค้าอันตรายจะถูกจำกัดการขนส่งสำหรับสายเรือบางสายเรือ แนะนำผู้นำเข้าส่งออก ส่งเอกสาร Material Safety Data Sheet : MSDS มาตรวจสอบก่อนการนำเข้าส่งออกทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงเวลารีบเร่ง


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD

การขนส่งสินค้าทางเรือในช่วงฤดูมรสุม ผู้นำเข้าส่งออกสินค้าจะพบกับปัญหาเรื่องเรือเข้าเทียบท่าช้ากว่าปกติ หรือที่เรามักเรียกกันว่า “เรือ Delay” ปัญหาที่พบมักจะเกิดจากลมพายุ ที่เรียกชื่อต่างกันออกไปตามแหล่งที่เกิด เช่น บริเวณ Atlantic เรียกว่า เฮอริร์เคน (Hurricanes) หากเกิดบริเวณแปซิฟิกเรียกว่า ใต้ฝุ่น(Typhoons) เกิดบริเวณมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า มรสุม ( Monsoons ) เรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จะหลีกเลียงการปะทะโดยตรงกับพายุ เพราะอาจเกิดผลเสียต่อตัวเรือจึงมักชะลอการเดินเรือโดนเลือกที่จะเทียบท่า ในท่าเรือต่างๆ พายุสงบลงแล้วจึงเดินทางต่อ ดังนั้นการส่งออก หรือนำเข้าสินค้าในช่วงเวลานี้จึงต้องจองระวางเผื่อหรือมีการจัดระบบสต๊อกสินค้า อย่างน้อย 3-5 วัน จะเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องการส่งมอบล่าช้าเป็นได้เป็นอย่างดี


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD

ช่วงเวลาวิกฤตของสายเรือ ปริมาณขนส่งสินค้าทางเรือลดลงอย่างมากตลอดระยะเวลา 8 เดือน ที่ผ่านมา ผลกระทบเริ่มต้นจาก สงครามการค้า จีน-สหรัฐอเมริกา เริ่มช่วงเดือนตุลาคม 2562 ปริมาณขนส่งสินค้า ระหว่างกันลดลงทันที ไม่น้อยกว่า 35% สายเรือเข้าโหมดปรับเส้นทางการเดินเรือ ปริมาณเรือ และค่าระวางขนส่ง ให้เหมาะสม

กระบวนการต่างๆ เริ่มลงตัว ปัญหาใหม่ก็เกิดตามมาอีกเมื่อ จีน ประเทศผู้นำเข้าวัตถุดับและผู้ผลิตหมายเลข 1 ของโลก ต้องปิดโรงงาน เพราะโรงระบาด โควิด -19 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฉุดให้ปริมาณสินค้าที่ทำการขนส่งสินค้าทางเรือ ลดลงกว่า 60% สายเรือต้องปรับแผงการขนส่งทั้งหมดอีกครั้ง ลดปริมาณเที่ยวเรือ เข้ารวมกลุ่มกันเพื่อกระจายความเสี่ยง แต่บางสายเรือก็ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากพอ จึงทำให้เกิดการขาดทุนสะสม ต้องขายเรือที่มีอยู่บางส่วน และกำลังเข้ากระบวนการขอกู้เงินจากรัฐบาลของประเทศตัวเองเพื่อให้สามารถอยู่รอดในช่วงเวลานี้

การจองระวางในช่วงนี้จึงต้องเลือกสายเรือที่น่าเชื่อถือ เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาสินค้าที่นำเข้า-ส่งออก ตกค้างในท่าเรือต่างๆ เพราะสายเรือถูกฟ้องล้มละลาย ระหว่างการขนส่ง


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD

ผู้ให้บริการด้าน Logistics&Clearance ได้ทำการส่งสินค้าจาก Shanghai Port ไป Yangon Port สินค้าเป็นเครื่องจักรสำหรับรีดแผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงต้องเฝ้าระวังสินค้าเป็นพิเศษ สำหรับการขนส่งและการ Unload สินค้า ทางบริษัทฯ ยังได้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร จนสินค้านำส่งถึงหน้าโรงงานลูกค้าปลายทางอย่างปลอดภัย


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD.

การขนถ่ายสินค้าที่ด่านท่านาแล้ง “ ชาง (Chang) ” โรงพักสินค้าในฝากลาว เป็นรูปหาดูยากเนื่องจากกิจกรรมด้านการนำเข้าสินค้าในประเทศลาวจะทำโดย บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ของลาว 100% ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีรูปการขนถ่ายสินค้าออกมาให้เห็นกัน สินค้าที่ส่งออกจากไทยไปลาว มีทั้งการส่งออกปกติ และงานนำเข้ามาแบบผ่านแดน “Transit Shipment” ที่สินค้านำผ่านท่าเรือที่ประเทศไทย จากรูปบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรฐานด้านการส่งมอบโดยให้มีการถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานให้เห็นว่าสินค้าไม่มีการแตกหักเสียหายในกระบวนการขนส่งและระหว่างการขนย้าย


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD

มาตรฐานของ Package สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมักพบกับปัญหาของความชื้นของไอน้ำ ที่เกิดจากความร้อน และไอเค็มของทะเล ที่เข้ามาทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย ดังนั้นการทำ Package ที่แน่นหนาและใช้ไม้ที่ผ่านความร้อนจากการอบยาหรือฟูมิเกท จะช่วยลดปัญหาเรื่องการเกิด ราดำ ราแดง บนไม้  Pallet ได้ บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ด้านการแพ็คสินค้าเพื่อการส่งออกทั้งสินค้าประเภทเครื่องจักรขนาดใหญ่และสินค้าขนาดเล็กทั่วไป