V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุก 6 ล้อแบบตู้ทึบ มีระบบการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงาน ความพร้อมของรถบรรทุกก่อนเข้ารับสินค้า โดยสินค้าที่แพ็คบนพาเลทบรรทุกไม่เต็มตู้ มีความเสี่ยงสินค้าอาจโค่นล้มเสียหายขณะขนส่ง สามารถป้องกันได้โดยใช้สายพานรัดสินค้าให้ยึดติดกับพื้นรถบรรทุกมั่นคงแข็งแรง สินค้าส่งมอบถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการรถ 4 ล้อตู้ทึบขนส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า DC 7-11 (เซเว่นอิเลฟเว่น) มีระบบการคัดกรองและบันทึกไทม์ไลน์ 14 วัน มั่นใจได้ว่าพนักงานขับรถปลอดเชื้อโควิด-19 โดยการส่งสินค้าจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าส่งสินค้า รับบัตรคิว มีระบบการจัดการเอกสารใบส่งสินค้า ใบโอนย้ายพาเลทเช่า พนักงานผ่านการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนดได้อย่างครบถ้วน


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ พร้อมแรงงานยกขนถ่ายสินค้าขึ้นพาเลท คัดแยกสินค้าจัดเรียงขึ้นพาเลทให้กับลูกค้าที่ปลายทาง โดยพนักงานขับรถและแรงงานผ่านการคัดกรอง บันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ (Timeline) และพนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรการที่โรงงานกำหนด 


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมีทีมแรงงานขนย้ายสินค้าพร้อมรถบรรทุก สำหรับกลุ่มสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์(ที่นอน) มีการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการจัดวางสินค้าภายในตู้บรรทุกให้ตั้งตรงเพื่อคงสภาพของสปริงภายใน เมื่อถึงปลายทางได้ทำการติดต่อเพื่อก่อนเข้าพื้นที่ ยกขนย้ายเข้าส่งมอบถึงสถานที่ที่กำหนด 


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ โดยมีรถบรรทุกหลากหลายประเภทพร้อมให้บริการ มีระบบการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบรรทุกและพนักงานขับรถก่อนส่งเข้ารับสินค้า มีการรายงานสถานะการส่งมอบสินค้าด้วยระบบ Call Center เมื่อถึงปลายทางด้วยความรวดเร็ว


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ โดยพนักงานขับรถผ่านการคัดกรอง รถบรรทุกมีระบบการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับสินค้า มีการวางแผนการจัดส่งแบบหลายจุด (Drop Ship) ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้การส่งมอบสินค้ามีประสิทธิภาพ และทันเวลา


บริษัทฯ

บริษัทฯ เราให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยมีระบบการควบคุมดูแลสินค้าทั้งสินค้าที่มาในลักษณะเต็มตู้สินค้า (Container) และไม่เต็มตู้ (LCL) ก่อนดำเนินการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง พนักงานของบริษัทฯ ต้องทำการตรวจสอบตาม Check List ตามมาตรฐานก่อนการรับมอบและจัดส่งสินค้าที่บริษัทฯกำหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วนและปลอดภัย#ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศแบบครบวงจร มีแรงงานขึ้น-ลงสินค้าที่ปลายทาง คัดแยกลงพาเลทตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจนับสินค้าและจัดเก็บ ณ จุดส่งมอบสินค้า โดยพนักงานผ่านระบบการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด


Last

Last Mile Delivery Services

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศแบบ B2B บริษัทฯ มีระบบวางแผนจัดเส้นทางขนส่งร่วมกับลูกค้า มีระบบจัดรถบรรทุกเข้ารับสินค้าให้เหมาะสมกับปริมาณและน้ำหนัก เช่น รถ 6 ล้อตู้ทึบรับบรรทุกน้ำหนักสินค้าสูงสุด 5,000 กก. มีระบบรัดชิ่งด้วยสายพานป้องกันสินค้าโค่นล้ม ระหว่างการขนส่ง สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ขนส่งสินค้าทั่วไปทุกประเภทคลอบคลุมทุกพื้นที่ โดยปฏิบัติงานตามมาตราฐาน ดังนี้

1. มีมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับบุคคลและพาหนะ

2. มีการบริหารแผนจัดส่งสินค้าร่วมกับลูกค้า

3. มีระบบติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

4. มีประกันภัยคุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ