V-Showcase | Pack & Move Logistics Service

บริการขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่

Machinery Moving บริการขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่
 
ทำการunloadขนถ่ายออกจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยอุปกรณ์พิเศษ และทำการ unpack ลังสินค้าเพื่อยกเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานโดยทีมงานมืออาชีพผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีระบบการสำรวจหน้างาน-วางแผนการขนย้ายร่วมกับลูกค้า เพื่อให้การทำงานปลอดภัยและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ


บริการขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่

 

Machinery Moving บริการขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่
 
ทำการunloadขนถ่ายออกจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยอุปกรณ์พิเศษ และทำการ unpack ลังสินค้าเพื่อยกเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานโดยทีมงานมืออาชีพผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีระบบการสำรวจหน้างาน-วางแผนการขนย้ายร่วมกับลูกค้า เพื่อให้การทำงานปลอดภัยและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ


บริการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคขนาดใหญ่

Heavy Moving 

ให้บริการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคขนาดใหญ่  โดยมีวิศวกรร่วมออกแบบและวางแผนการขนย้าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถขนย้าย - ส่งมอบสินค้าได้แบบ JIT และ Safety First 

- สำรวจประเมิน / วางแผนงานก่อนเข้าดำเนินการ

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กำกับดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆก่อนปฏิบัติงาน

- เครื่องมือ เครน และรถยก ผ่านการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ (ปจ.2)

- ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมความปลอดภัยมีใบรับรอง (ผู้ควบคุม,ผู้บังคับ,ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ยึดเกาะ)


เคลื่อนย้ายอุปกรณ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

Heavy Moving ให้บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำหรับงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  

โดยได้ปฏิบัติงานส่งมอบอุปกรณ์ PSD ขึ้นบนสถานีชั้นที่ 3 YL07 ลาดพร้าว101 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และความสามารถในด้านการขนย้าเครื่องจักรใหญ่โดยตรง มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง รวมไปถึงการใช้เครื่องมือหนัก 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับใบรับรองการควบคุมการใช้ปั้นจั่น การให้สัญญาณมือ และการยึดเกาะ และเครื่องมือหนักรถเครนขนาดใหญ่ ผ่านการตรวจสอบสภาพ (ปจ.2) โดยวิศวกรรับอนุญาต


บริการแพ็คแบบลังโปร่ง/ลังทึบ

Packing Wooden Case 

บริการแพ็คแบบลังโปร่ง/ลังทึบ ณ คลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 37 

โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่จะออกแบบการแพ็คให้เหมาะสมต่อสินค้า และ/หรือตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด ออกแบบลังให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า โดยมีขั้นตอนการห่อหุ้มสินค้าด้วย Air Bubble , รัดชิ่งสินค้าให้ยึดติดกับฐานของลังป้องกันสินค้าเคลื่อนที่ไปมาระหว่างการขนส่ง 

หลังจากนั้นประกอบผนังลังไม้ปิดทึบอย่างมั่นคงแข็งแรง สามารถออกเอกสารใบรับรองการอบยาไม้เพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักการมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ

มั่นใจได้ว่าสินค้าส่งออกไปถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย


บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำหรับงานโครงการ

Heavy Moving & Cargo project 

ให้บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำหรับงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ภายใต้ความถูกต้องและถูกกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 

โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้และความสามารถในด้านการขนย้ายเครื่องจักรใหญ่โดยตรง มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยควบคุมดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง รวมไปถึงการใช้เครื่องมือหนัก 

เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมได้รับใบรับรองการควบคุมการใช้ปั้นจั่น การให้สัญญาณมือ และการยึดเกาะ และเครื่องมือหนักรถเครนขนาดใหญ่ ผ่านการตรวจสอบสภาพ (ปจ.2) โดยวิศวกรรับอนุญาต

 


บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าส่งมอบในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

V-SERVE Heavy Moving Service

ให้บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าส่งมอบในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า สายสีเหลือง มีวิศวะกรร่วมสำรวจพื้นที่ กำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ และวางแผนการปฏิบัติงาน ด้วยทีมงานที่มีความรู้และความสามารถในด้านการขนย้ายสินค้าขึ้นส่งมอบบนอาคาร พื้นที่สูง โดยตรง  โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยควบคุมดูแลบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง รวมไปถึงการใช้เครื่องมือหนัก เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับใบรับรองการควบคุมการใช้ปั้นจั่น การให้สัญญาณมือ และการยึดเกาะ และเครื่องมือหนักรถเครนขนาดใหญ่ ผ่านการตรวจสอบสภาพ (ปจ.2) โดยวิศวกรรับอนุญาต


บริการขนย้ายสินค้าท่อเหล็กออกจากตู้คอนเทนเนอร์

Heavy Moving 

ให้บริการขนย้ายสินค้าท่อเหล็กออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ปฏิบัติงานขนถ่ายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้รถโฟร์คลิฟท์และอุปกรณ์เสริมพิเศษ สำหรับยกสินค้าที่มีความยาวมากกว่า 6 เมตร ยกเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกด้วยความปลอดภัยสูงสุด

- ด้วยเครื่องมือ รถยก ผ่านการตรวจสอบ 

- ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมมีใบรับรอง


บริการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคขนาดใหญ่

Heavy Moving 

ให้บริการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคขนาดใหญ่  โดยเรามีวิศวะกร ร่วมออกแบบและวางแผนการขนย้ายตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถขนย้าย-ส่งมอบสินค้าได้แบบ JIT และ Safety First

- สำรวจประเมิน / วางแผนงาน / นัดหมายก่อนเข้าดำเนินการ

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำหน้าที่วางแผนที่รัดกุมและการควบคุมงาน

- เครื่องมือ เครน และรถยก ผ่านการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ (ปจ.2)


Packing

วี-เซิร์ฟ ได้ให้บริการแพ็คแม่พิมพ์ (mold) น้ำหนัก 2.5 ตันโดยห่อแพ็คแบบสูญญากาศ(Vacuum) เป็นการบรรจุที่มีการดูดอากาศในบรรจุภัณฑ์ออกไปก่อน ปิดผนึกหรือปิดฝา ทำให้ภายในมีภาวะเป็นสูญญากาศ 

เพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่สินค้า เพื่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์มีระบบการป้องกันสินค้าเสียหายล้อคให้ติดกับตัวฐานของลังไม้ หลังจากนั้นแพ็คคลุมสินค้าด้วยลังแบบทึบ(Wooden Case)โดยใช้ไม้อบความร้อนมีใบรับรองตามมาตรฐาน IPPC สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมั่นใจได้ว่าสินค้าส่งออกไปถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย