V-Showcase

บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ครอส บอร์เดอร์ จำกัด วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ด่่านศุลกากรแม่สอด ได้ทำการตรวจปล่อยสินค้า ข้อต่อท่อระบายน้ำ จำนวน 960 Packages ( 20,160 ชิ้น ) ซึ่งเข้ามาทางรถบรรทุก โดยสินค้าต้องการตรวจสอบให้ตรงตามที่เอกสารสำแดง สินค้านำส่งไปยังโรงงานลูกค้าปลายทางโดยสวัสดิภาพ


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ครอส บอร์เดอร์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ด่านศุลกากรแม่สอด ได้ทำการนำเข้าสินค้าข้อต่อท่อน้ำ โดยสินค้านำเข้ามาทางรถยนต์ และต้องผ่านการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ทำการเปิดตรวจสินค้า ซึ่งมีพนักงานของบริษัทฯ คอยควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า ผ่านการดำเนินพิธีการได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน