ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ Logistics ครบวงจร ดำเนินกิจการมานานกว่า 30 ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังขยายงาน


ต้องการรับสมัครผู้มีประสบการณ์ หลายตำแหน่ง ดังนี้

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563

1.พนักงานตรวจปล่อยสินค้าส่งออก(ชิปปิ้ง) ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 (จำนวน 3 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. ทำการตรวจปล่อยสินค้าส่งออก ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขนส่ง และที่เกี่ยวข้อง

4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่(สุขุมวิท 77) เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park) ถนนสุขุมวิท77 (ใกล้ BTS อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป 

2.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

3.มีรถจักรยานยนต์ของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย 

4.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 

5.ผ่านการคัดเลือกทหาร 

6.ยินดีรับผู้ที่จบใหม่และมีความตั้งใจทำงาน

7.หากมีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.ค่าโทรศัพท์

3.ค่าน้ำมัน

4.เบี้ยเลี้ยง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานสุขุมวิท77 (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. พิมพ์งานและเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ, จดหมาย, บทความ, Power point นำเสนองาน และงานพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ทำหน้าที่พิธีกร-ผู้สัมภาษณ์ในการบันทึกรายการ V-SERVE Skill Channel ในเว็บไซต์บริษัท

3. จัดตารางการประชุม นัดหมายการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

4. ดูแลตารางนัดหมาย งานส่วนตัว และติดตามผู้บริหารไปประชุมนอกสถานที่เป็นครั้งคราว

5. เป็น Admin ดูแลเว็บไซต์, Facebook และสื่ออื่นๆ ร่วมกับฝ่ายIT 

6. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่(สุขุมวิท 77) เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park) ถนนสุขุมวิท77 (ใกล้ BTS อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานระดับดีมาก และพิมพ์เร็ว 

4.มีความสามารถในการเป็นผู้สัมภาษณ์และพิธีกรได้

5.บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีทักษะด้านการประสานงาน 

6.มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ 

7.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 

8.มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี 

9.หากมีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์หรืองานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.อื่นๆ (ตามตำแหน่ง)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.พนักงานประสานงานนำเข้า ประจำสำนักงานอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์(จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1.ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารนำเข้ากับฝ่ายบริการลูกค้าและลูกค้าต่างประเทศ

2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าและที่เกี่ยวข้อง

3.จัดทำรายงานและเอกสารตามข้อตกลงของลูกค้า

4.โต้ตอบอีเมล์และแจ้งสถานะของงานจนเสร็จสิ้นการนำเข้าในแต่ละงาน

5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ เลขที่ 1768 ชั้น 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี 

2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับใช้งานได้ดี 

4.มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก หรือโลจิสติกส์อย่างน้อย 2 ปี 

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี 

6.มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีม

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.ค่าเดินทาง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์ (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและเสนอแนะให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. จัดทำหลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานอาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนบางนาตราด (ติดบิ๊กซีบางนา) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุระหว่าง 27-37 ปี

2.การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งโดยตรงอย่างน้อย 5 ปี และหรือเคยเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย

4.มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ 

5.มีรถยนต์เป็นของตนเอง

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

7.บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม

8.สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการในหน้าที่ได้ดี

9.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.อื่นๆ (ตามตำแหน่ง)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ประจำสำนักงานสุขุมวิท77 (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. ดูแลบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะการทำงานให้กับทีม

2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากรมาตรา29 ชดเชยอากร และงานขอคืนภาษีทั่วไป

3. จัดทำรายงานและเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร

4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่(สุขุมวิท 77) เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park) ถนนสุขุมวิท77 (ใกล้ BTS อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 

2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.มีประสบการณ์งานสิทธิประโยชน์โดยตรงอย่างน้อย 5 ปี 

4.มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม 

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี 

6.มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.อื่นๆ (ตามตำแหน่ง)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6.พนักงานขาย ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลา (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. ติดต่อลูกค้าและนัดพบเพื่อเข้าเสนองานบริการโลจิสติกส์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

2. จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและองค์กร ได้แก่ การจัดสัมมนา , ออกบูท เป็นต้น

3. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานยอดขายประจำเดือนส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลา เลขที่ 298/81 หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้

4.มีรถยนต์ของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

5.มีภูมิลำเนาในอำเภอสะเดา หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางไปทำงานสะดวก

6.มีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

7.บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

8.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

9.หากมีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.ค่าโทรศัพท์

3.ค่าเสื่อมรถยนต์

4.ค่าน้ำมัน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาเข้า ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. ควบคุม ดูแลงานบริการลูกค้าขาเข้าทางเรือ

2. ให้คำปรึกษาทีมงานบริการลูกค้าขาเข้า

3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. บริหารจัดการทีมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่(สุขุมวิท 77) เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park) ถนนสุขุมวิท77 (ใกล้ BTS อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 

2.การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการนำเข้า-ส่งออก 

3.มีประสบการณ์ด้านงานนำเข้าและบริหารงานนำเข้าโดยตรงอย่างน้อย 5 ปี 

4.มีความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรนำเข้าระดับใช้งานได้ และเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร 

5.มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ 

6.มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมได้ดี และมีทักษะด้านการสื่อสาร 

7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี 

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.ค่าตำแหน่ง

3.อื่นๆ (ตามตำแหน่ง)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.พนักงานขายงานโลจิสติกส์(โลจิสติกส์/ชิปปิ้ง) ประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์ (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. วางแผนการขายและออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายงานโลจิสติกส์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเขตพื้นที่โซนภาคตะวันออก

2. จัดทำแผนและรายงานการเข้าพบลูกค้ารายสัปดาห์

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานอาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนบางนาตราด (ติดบิ๊กซีบางนา) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 

2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.มีรถยนต์ของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย 

4.มีประสบการณ์งานขายด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 2 ปี 

5.บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีทักษะด้านการสื่อสาร 

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี 

7.มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้

8.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 

9.หากมีภูมิลำเนาในเขตแหลมฉบังและพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.ค่าโทรศัพท์

3.ค่าเสื่อมรถยนต์

4.ค่าน้ำมัน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.เจ้าหน้าที่เงินเดือนและค่าจ้าง(Payroll) ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. จัดทำเงินเดือนและค่าจ้างโดยใช้โปรแกรม B-plus

2. จัดทำรายได้อื่นๆโดยใช้โปรแกรม B-plus

3. ยื่นประกันสังคม และภาษีเงินได้ผ่านระบบออนไลน์

4. งานข้อมูลและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์

5. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่(สุขุมวิท 77) เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park) ถนนสุขุมวิท77 (ใกล้ BTS อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป 

2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี 

4.สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน B-plus ได้ดี 

5.มีประสบการณ์งานค่าจ้างและเงินเดือนอย่างน้อย 2 ปี 

6.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและงานบุคคล 

7.มีทักษะด้านการบริหารจัดการงานและวางแผนการทำงานได้ดี 

8.ละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว และมีความคิดริเริ่มปรับปรุงการทำงานตลอดเวลา

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.อื่นๆ ตามตำแหน่ง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.สมุห์บัญชีประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 (จำนวน 1 อัตรา)

 

รายละเอียดงาน

1. ปิดงบการเงินประจำเดือน, ประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงินทั้งหมด จำนวน 4 บริษัทในเครือ

2. ควบคุมและดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ

3. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการปิดงบการเงินสิ้นปี

4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากรในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและตรวจสอบสภาพกิจการ

5. จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่(สุขุมวิท 77) เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park) ถนนสุขุมวิท77 (ใกล้ BTS อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

2.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี 

3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งสมุห์บัญชีหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 5 ปี

4.เป็นผู้ทำบัญชีและสามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทได้

5.มีทักษะด้านงานบัญชี งานบริหารและสามารถทำงานเป็นทีม

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

7.มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้

8.มีประสบการณ์งานบัญชีประเภทธุรกิจโลจิสติกส์หรืองานบริการอย่างน้อย 5 ปี

9.มีภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสาร และสามารถนำเสนองานต่อผู้บริหารได้ดี

10.สามารถบริหารเวลาและจัดการงานได้ตามเวลา

11.สามารถให้คำปรึกษาด้านงานบัญชีกับทีมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 

เงินเดือนและรายได้

1.เงินเดือน (ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร)

2.ค่าคุณวุฒิวิชาชีพ

3.อื่นๆ ตามตำแหน่ง

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-Serve Group) ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 13 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม “การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSPs)” ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 38 ปี

สมัครงาน > สมัครงานV-Serve

ติดต่อสอบถาม > 023323940-9 ต่อ 1013, 1118 หรือ 0953690702**สามารถสอบถามข้อมูลตำแหน่งว่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านฝ่ายบุคคล ได้ที่ LINE@V-SERVE JOB APPLY**


@jobvserve


พนักงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual) ได้ที่นี่

คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)


คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)