Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่103_2564

      อ่าน 1 ::วันที่ 29/07/2021

ประกาศกรมศุลฯที่ 117_2564 เรื่อง การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number)

      อ่าน 1 ::วันที่ 29/07/2021

ประกาศกรม111-2564 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

      อ่าน 2 ::วันที่ 29/07/2021

ประกาศกรม110-2564 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร

      อ่าน 2 ::วันที่ 29/07/2021

107-2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

      อ่าน 10 ::วันที่ 13/07/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 108 แนบ

      อ่าน 8 ::วันที่ 13/07/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 108

      อ่าน 8 ::วันที่ 13/07/2021

ประกาศ 99-2564 เรื่อง ระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

      อ่าน 12 ::วันที่ 01/07/2021

ประกาศกองพิกัดอัตราอากรที่ 3-2563

      อ่าน 22 ::วันที่ 15/06/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 90_2564

      อ่าน 23 ::วันที่ 15/06/2021