: Customs News Update

ประกาศกรมศุลกากรที่ 302/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ

      อ่าน 161 ::วันที่ 04/01/2019

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง..

      อ่าน 372 ::วันที่ 06/12/2018

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง..

      อ่าน 90 ::วันที่ 02/11/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 249/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 160/2560

      อ่าน 160 ::วันที่ 17/10/2018

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า..

      อ่าน 171 ::วันที่ 27/09/2018

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต..

      อ่าน 145 ::วันที่ 10/09/2018

ประกาศกรมฯที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

      อ่าน 76 ::วันที่ 03/08/2018

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม 2560

      อ่าน 224 ::วันที่ 26/06/2018

ระเบียบกรมศุลกากร ว่่าด้วยการงดหรือลดเบี้ยปรับ 2560

      อ่าน 199 ::วันที่ 26/06/2018

ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเศษพลาสติก...

      อ่าน 234 ::วันที่ 25/06/2018