Image

V-Showcase

V-SERVE SEA & LAND LTD

On Deck / Under Deck คือ การจัดวางตู้ Container ในเรือเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะถูกกำหนดโดยสายเรือผู้รับขนส่งสินค้า บ่อยครั้งสินค้าภายในตู้เกิดความเสียหายจากความชื้น ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ระหว่างขนส่ง ความร้อนจากแสงแดด ไอเค็มจากทะเล หรือ ฝนตก เมื่อความชื้นรวมตัวกันก็จะเกิดเป็นหยดน้ำสร้างความเสียหายกับ Packages ของสินค้า หรือโดนสินค้าโดยตรง ปัญหาดังกล่าวมักจะเกิดกับการขนส่งที่ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับสินค้าที่อ่อนไหวต่อความชื่น เช่น เครื่องสำอาง ยา อาหารสัตว์ แนะนำให้ผู้นำเข้าส่งออกแจ้งกับสายเรือผู้รับขนส่งสินค้าให้จัดวางตู้ Container “Under Deck” วางไว้ด้านล้าง เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การจัดวางตู้ด้านบน “On Deck” จะเป็นตู้ Container ที่มีระยะเวลาเดินทางสั้นๆ ไม่เกิน 5 วัน เช่น Singapore port, Ho Chi Minh port, Hong Kong Port สายเรือจะวางตู้ไว้ด้านบนเพื่อง่ายต่อการยกขนถ่ายเมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทาง จึงไม่นิยม วางตู้ไว้ด้านล่าง “Under Deck” สำหรับการเดินทางในระยะเวลา ไม่เกิน 5 วัน สินค้าจะยังไม่ได้รับความเสียหายจากความชื้น


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group