Activity Photos And Clips

สายงานปฏิบัติการ

บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด นำเข้าเครนขนาดใหญ่ GRANTRY CRANE ที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า โดยเครนขนาดใหญ่นี้นำเข้ามาติดตั้ง ณ ท่าเรือคลองเตย จำนวนทั้งหมด 2 ตัว มีน้ำหนักตัวละ 750 ตัน การติดตั้งต้องมีการประกอบเป็นตัวเครนและชักลากโดยใช้เรือลากจูงทางแม่น้ำเจ้าพระยา หากสนใจใช้บริการกับทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ สามารถติดต่อได้ที่ 02-744-1007 (ฝ่ายการตลาด)


V-SERVE

V-SERVE LOGISTICS ได้รับรางวัล DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD (D-LOG AWARD) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยได้เข้าไปรับถ้วยรางวัลเมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560


กฎหมายศุลกากร

กฎหมายศุลกากร พระราชบัญญัติศุลกากร (บทสรุป ฉบับต่อเนื่อง)


เรื่อง

เรียนทุกท่านทราบ

 

บรรยาย เรื่อง HS CODE 2017  ที่ประเทศสมาชิก WCO ทั่วโลก

จะต้องรู้ และต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง

 

ขอให้ทุกท่าน อ่านและทำความเข้าใจก่อน หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามประการใด ให้

นำมาสอบถาม ในวันที่ 24 ธ.ค.59 ที่สถาบัน V-SERVE จะมีการจัดการอบรม


ประกาศมติคณะรัฐมนตรี

ตาม ประกาศมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุด ราชการเพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดีนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งทราบว่า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก เช่น กรมศุลกากร การท่าเรือ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น หยุดในวันที่ 14/10/2559   ส่วนหน่วยบริการ ท่าใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกยังให้บริการตามปกติ 


การถ่ายโอนภารกิจใหหน่วยงานในสงกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสนค้าอาหาร

หน่วยงานของรัฐ มีการการบูรณาการเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายภายในประเทศ ทาง อย. ได้โอนงานมาให้ทางเกษตร เป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบแทน อย. ตามพิกัดที่แนบท้ายนี้เท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของ อย. รายละเอียดตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เช่น การขอใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร เป็นต้น ให้ขออนุญาตกับทาง อย. เช่นเดิม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป