V-Showcase

Kingkaew

Kingkaew Warehouse

คลังสินค้ากิ่งแก้วให้บริการ  Cross-Docking โดยขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพสินค้า เมื่อพบความเสียหายจะมีการแจ้งลูกค้ารับทราบทันที หลังจากทำการคัดแยกสินค้าแล้ว จึงนำสินค้าขึ้นรถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อกระจายสินค้าให้กับลูกค้าปลายทางต่อไป


Bangpu

Bangpu Warehouse ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้า โดยรับสินค้าเป็นต้นคริสมาส ซึ่งมีการผลิตเพื่อจัดเก็บเป็นสต็อกไว้ใช้งานตกแต่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และส่งออกไปทั่วโลก ทั้งนี้คลังสินค้ามีระบบการทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำทุกวัน มีรถโฟล์คลิฟท์ยกขนถ่ายสินค้าลงจากรถบรรทุกสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย


Kingkaew

Kingkaew Warehouse

คลังสินค้ากิ่งแก้วให้บริการเก็บสินค้าเป็นผงแป้งวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยในพื้นที่ทำความสะอาดพื้นฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ เช่น จุดสะพานโหลดสินค้า , จุดคัดกรองบุคคลเข้า-ออก และพื้นที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า มีพนักงานเช็คเกอร์ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และสภาพของสินค้า


Bangna

Bangna Warehouse ให้บริการเปลี่ยนถ่ายและรวบรวมสินค้า โดยมีพนักงานเช็คเกอร์และรถโฟล์คลิฟท์ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนยกเคลื่อนย้ายจากรถบรรทุกเข้าพื้นที่คัดแยกสินค้าในคลังสินค้า เพื่อรอการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งออกแบบ FCL : Full Container Loading


Bangpu

Bangpu Warehouse

ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภทผงแป้ง วัตถุสำหรับผลิตอาหาร โดยจัดเก็บภายในพื้นที่สะอาด Food Grade ทางคลังสินค้ามีมาตรการด้านสุขอนามัย ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และกำจัดแมลงรบกวนเป็นสำคัญ


Stuffing

Stuffing Services

บริษัทฯ ให้บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งออกต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานดังนี้

- มีระบบ 7 point check ตรวจสอบสภาพตู้ฯ ก่อนบรรจุ 

- มีระบบตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารอินวอยซ์ 

- ทีมแรงงานจัดเรียงสินค้าด้วยความระมัดระวังสูงสุด

- มีฐานเหล็กเสริมความสูงของล้อหลัง ยกท้ายตู้ฯ ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าโค่นล้มระหว่างการโหลดแบบ Loose Cargoes


Kingkaew

Kingkaew Warehouse คลังสินค้ากิ่งแก้วให้บริการรับฝากสินค้าและบริการสถานที่สำหรับทำกิจกรรมขนถ่ายสินค้าชั่วคราว (Cross Docking) โดยมีทีมงานเช็คเกอร์ พนักงานขับรถยก และเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ เช่น รถหนีบจับม้วนทรงกลม ขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ทำการคัดแยกสินค้าตามออเดอร์ใบสั่งซื้อ และตักสินค้าขึ้นรถบรรทุกเพื่อกระจายส่งมอบไปยังจุดที่ลูกค้ากำหนดด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย


Bangna

Bangna Warehouse ให้บริการรับฝากเก็บสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน HAL-Q ดังนี้

- การแบ่งพื้นที่จัดเก็บสินค้าฮาลาลแยกจากสินค้าทั่วไปเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

- การดูแลสุขอนามัยของพนักงาน ด้วยการล้างมือโดยใช้สบู่ดินก่อนหยิบจับสัมผัสสินค้า 

- การควบคุมตรวจสอบก่อนการรับ - จ่ายสินค้า 

- ระบบจัดเก็บสินค้าถูกต้องและปลอดภัยตามหลักการศาสนาอิสลาม


Kingkaew

Kingkaew Warehouse

คลังสินค้ากิ่งแก้วให้บริการรับฝากเก็บสินค้าและกระจายสินค้าภายในประเทศ ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และ ICD ลาดกระบังสะดวกต่อการเป็นจุดขนถ่ายสินค้า โดยมีมาตราฐานการทำงาน ดังนี้

- มีระบบการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่จัดเก็บ

- มีระบบตรวจสอบความถูกต้องก่อนการรับ-จ่ายสินค้า 

- มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง


คลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) คลังสินค้าของบริษัทฯ ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไปยกเว้น สินค้าอันตราย วัตถุไวไฟ เป็นต้น โดยคลังสินค้ามีระบบสุขอนามัยทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19 ภายในคลัง, มีระบบการตรวจสอบสินค้าก่อนการรับ-จ่ายสินค้า , จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง(Inventory Report) ส่งให้กับลูกค้าแบบรายสัปดาห์ และมีรถบรรทุกพร้อมให้บริการขนส่ง กระจายสินค้าให้กับลูกค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ