ข้อมูลบริษัท วี-เซิร์ฟ

     กลุ่มบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-SERVE GROUP) เป็นกลุ่มธุรกิจของคนไทยเกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ก่อตั้งโดยดร.ธนิต โสรัตน์ ภายใต้ชื่อบริษัท วี-เซิร์ฟ จำกัดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2524 เมื่อเริ่มต้นเป็นเพียงธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิปปิ้งทุนจดทะเบียนเริ่มต้นไม่ถึงหนึ่งล้านบาทด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้ความสำคัญการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนาบุคคลากรโดยเฉพาะให้ความสำคัญต่อการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีพนักงานประจำมากกว่า 600 คนไม่รวมเอาท์ซอร์ส ในปี พ.ศ. 2565 มีตัวเลขขายและรายรับ 1.736 พันล้านบาท

 

     V-SERVE GROUP ได้นำระบบพิธีการศุลกากรไร้เอกสารหรือ e-Customs เป็นพื้นฐานในการให้บริการกับลูกค้าซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่องค์กรดิจิตอลเต็มรูปแบบ การดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งวี-เซิร์ฟฯเป็นผู้พัฒนาเป็นนวัตกรรมของตนเองโดยบางส่วนได้นำไปจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญากุญแจแห่งความสำเร็จเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจประจำปีทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ไม่เป็นรองใครจนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในระดับแถวหน้าของประเทศเห็นได้จากการได้รับรางวัล “PRIME MINISTER’S AWARD BEST LOGISTICS SERVICE PROVIDE” จากนายกรัฐมนตรีและรางวัลอื่นทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย

 

     ด้านบริหารจัดการได้มีการกระจายอำนาจไปให้กรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละสายงานและบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัททำให้ธุรกิจมีความคล่องตัว อีกทั้งเพื่อการก้าวผ่านได้มีการเตรียมธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจในอนาคตเกี่ยวข้องกับความพร้อมของบุคลากรที่เป็น“Next Generation”ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มีศูนย์บ่มเพาะและโครงการสร้างพนักงานรุ่นใหม่ด้วยวิธีการจัดการแบบพี่เลี้ยงและโค้ช (Mentor & Coach) ซึ่งเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้ง“สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ (V-SERVE ACADEMY INSTITUTE)”เป็นหน่วยงานวิชาการในการฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆในลักษณะ “Skill Up” ให้กับพนักงานรวมถึงลูกค้าของบริษัท ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)ให้เป็นหน่วยงานรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพแต่ละปีมีหลักสูตรรวมกันประมาณ 120 หลักสูตร (สามารถสืบค้นได้จาก www.v-serveacademy.com)

 

Corporate Profile V-Serve

     V-SERVE GROUP มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องทำให้มีศักยภาพในการให้บริการงานโลจิสติกส์ครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service” ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และทุกมิติของงานโลจิสติกส์รวมถึงดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ทุกประเภท มีการลงทุนศูนย์ขนส่งทั้งที่จังหวัดสมุทรปราการและด่านปาดังเบซาร์ กองรถบรรทุกของวี-เซิร์ฟรวมกันมากกว่า 300 คัน มีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่งได้แก่ บางนา, ถนนกิ่งแก้ว, บางปูและสาขาหาดใหญ่พื้นที่รวมกันมากกว่า 47,800 ตารางเมตรบนเนื้อที่รวมกันประมาณ 100 ไร่ ด้านเครือข่ายมีสาขามากกว่า 20 แห่งตามจังหวัดซึ่งประตูเศรษฐกิจหลักทั่วประเทศและมีสาขาที่นครย่างกุ้งประเทศเมียนมา 

 

     สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมวี-เซิร์ฟฯได้ให้ความสำคัญภายใต้สโลแกน“การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งรถบรรทุกของบริษัทและซัพพลายเชนมีการควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนดพร้อมด้วยมีอุปกรณ์ตรวจควันดำและฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก TRANSFORMATION 4.0 วี-เซิร์ฟฯมียุทธศาสตร์และแผนธุรกิจชัดเจนในการก้าวผ่านสูเศรษฐกิจดิจิตอล โดยการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ “SMART SUPPLY CHAIN” เคียงคู่ไปกับลูกค้า การพัฒนาที่ต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ“วี-เซิร์ฟฯ”ในการก้าวเดินอย่างมั่นคงโดยปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือ“พนักงาน”ทุกระดับที่ทำงานอยู่ในองค์กรในฐานะเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต