Certificated & Awards

รางวัล และการรับรองคุณภาพ

การให้บริการของ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อกำหนดด้านระบบควบคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Tuv Nord ประเทศเยอรมัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 นอกจากนี้ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ยังมีระบบตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบการตรวจสอบเอกสารก่อนการส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ซึ่งไม่รวมถึงระบบการตรวจสอบสำหรับการรับและส่งสินค้าของคลังสินค้าบริษัทฯ ทั้งนี้ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับการตรวจประเมินตามระบบมาตรฐาน C-TPAT ของกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป กว่า 30 ปีที่ได้ดำเนินธุรกิจ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับชื่อเสียงจากการให้บริการด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และการบริการที่มีคุณภาพ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย ทั้งนี้ ประจักษ์พยานความสำเร็จของวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป เห็นได้จากการได้รับรางวัล Prime Minister Award 2010 สาขาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจรเด่น 3 ปีซ้อนจากกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้แล้ว วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ยังได้รับการรับรอง Q Mark มาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก สาขาการบริหารจัดการ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งที่กล่าวมานี้ ยังไม่รวมถึงรางวัลอีกหลายรายการจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รางวัลเหล่านี้สามารถพิสูจน์คุณภาพและความน่าเชื่อถือของการให้บริการของเราซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการให้บริการและยึดมั่นในคุณค่าวิชาชีพของเรา ซึ่งที่สุดนี้จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเคียงข้างกับลูกค้าของเรา