วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร การให้บริการสู่ความเป็นเลิศมีมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นสากลบริษัทและพนักงานต่างขับเคลื่อนก้าวไปด้วยกันเพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับเป็นองค์กรซึ่งสามารถตรวจสอบ มีความโปร่งใสและคุณธรรม เติบโตอย่างยั่งยืน/span>