Management Team

jquery slider

Mr.Chaimongkol Thamklang

''

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบิลลิ่ง

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนวทางการทำงาน

  ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนา กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง” เป็นหลักคิดที่ผมได้ใช้ยึดถือ และใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จเสมอมา รวมถึงการเป็นคนที่ต้องคิดบวก และให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ และเข้าใจความจริงของโลกว่า ไม่มีอะไรแน่นอน ทุกสิ่งอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง แล้วเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แล้วเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างไร ดังนั้นเราต้องเป็นคนที่มีการรับรู้ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวและปรับปรุงพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ ต้องเรียนรู้ที่จะเอาบทเรียนในอดีตและประสบการณ์มาปรับปรุงตัวเราให้ดียิ่งขึ้น ต้องเรียนรู้ที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนอนาคตให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน โดยอาศัยแนวคิดในการดำเนินชีวิตหลักๆ คือ

 

        “ความซื่อสัตย์ สุจริต” ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต หรือ การทำงาน คนเราต้องมีความซื่อสัตย์ ทั้งซื่อสัตย์กับตนเอง ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน ซื่อสัตย์ต่อเจ้านาย ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และซื่อสัตย์ กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมหลัก ที่ผมยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และคิดอยู่เสมอว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” ถือเป็น “เข็มทิศ” ให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้อง 

 

        “ความมุ่งมั่นตั้งใจ ใส่ใจ” ทำอะไรทำจริง ทำให้เสร็จ ทำให้สุด ทำให้ดีที่สุด แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ยาก เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา ก็ต้องขวนขวาย ศึกษา หาความรู้ หาทางออก เพื่อให้สามารถจัดการกับเรื่องนั้นๆ ให้ได้ ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะในการทำงานให้สำเร็จนั้น หากคนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ว สมองเราก็จะสั่งการให้เราเรียนรู้ที่จะ “ทำมันให้ได้ ต้องหาคำตอบและทางออกให้ได้” และบางเวลาที่ต้องการกำลังใจ ผมก็จะบอกตนเองอยู่เสมอว่า “YES I CAN ฉันต้องทำให้ได้ๆ ” เพราะหากเราไม่มีความมุ่งมั่น ไม่ตั้งใจ ไม่ใส่ใจกับในเรื่องที่เรารับผิดชอบ เราก็อาจจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำเลย ดังนั้น การคิดบวก และการให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามุ่งเป้าเพื่อทำในสิ่งที่เรารับผิดชอบ สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ผนวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจ ใส่ใจ ที่จะทำมันให้ดีที่สุด นั่นคือหลักคิดพื้นฐานที่ผมยึดถือเสมอมา และเมื่อเราได้ทำมันด้วยความ ”มุ่งมั่นตั้งใจ ใส่ใจ” อย่างเต็มที่แล้ว เราก็จะรู้สึกและสัมผัสได้ถึง “คุณค่าในตนเอง” เมื่อเราสัมผัสได้ถึงคุณค่าในตนเองในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้ว เราก็จะสามารถค้นหา และเพิ่มพูน “คุณค่าในตนเอง” ในเรื่องอื่นๆ ได้ไม่ยากเช่นกัน

 

        “ต้องมีการพัฒนา และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง” คนเรา เมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใส่ใจ จนทำให้เราสามารถ “เห็นคุณค่าในตนเอง” ได้แล้วนั้น เราก็จะมี “พลังและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ปรับปรุงระบบงาน ปรับปรุงหน่วยงาน ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในชิวิตคนเรา “ต้องมีการปรับปรุง พัฒนาอยู่เสมอ” ไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่ ผมคิดอยู่เสมอว่า หากเราไม่พัฒนาตนเองก่อน เราจะไปพัฒนาเรื่องอื่นๆ ได้อย่างไร และเมื่อเราสามารถพัฒนาตนเองแล้ว ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหาร ก็ต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เขาสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถนำพาทุกชีวิตขององค์กร ไปสู่สำเร็จ ความมั่นคง และยั่งยืนร่วมกันได้ ซึ่งนั่นก็จะส่งผลและเป็นปัจจัยให้เราทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความสุขได้..

 

  • css slider