Management Team

jquery slider

Mr.Suriya Khumsuwan

Transport & Distribution Director

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ขนส่ง และ นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค พัทลุง

- ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุก

 

แนวทางการทำงาน

   หน้าที่หลักของการทำงานสิ่งสำคัญจะต้องรู้หน้าที่บทบาทและขอบเขตการทำงานของตนเอง รวมถึงจะต้องมีระเบียบวินัยในการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดี ถ้ายังไม่ดีต้องปรับปรุงแก้ไข อย่างมีระบบและต่อเนื่อง การทำงานจะต้องรับปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขและคิดแก้ไขร่วมกัน ตัวเราจะต้องเป็นผู้ฟังให้มากแล้วคอยคิดแก้ไขปัญหาแบบคิดบวก และจะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องร่วมกับงานเรา พัฒนาแบบสร้างสรรค์ให้องค์กรเติบโตการทำงาน สวนมากเป็นการใช้ชีวิตในวันหนึ่ง จะอยู่ที่ทำงานและคิดเรื่องทำงาน 70% ส่วน อีก30 % จะเป็นการพักผ่อน หากมีเวลา ว่างหรือวันหยุด จะชอบเดินทางขับรถ เพื่อ สำรวจเส้นทาง และนำนำมาใช้ในงานขนส่ง เพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงาน ขับรถ ในการเดินทางที่ปลอดภัย 

 

        การดูแลพนักงานจะต้องมีความอดทน ใจเย็น มีความเป็นผู้นำผู้บริหาร มีคุณธรรม ให้ความเสมอภาคกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกคน และจะต้องเป็นตัวแทนของบริษัทในการอธิบายใหพนักงาน มีทัศนะคติที่ดี และรักองค์กร ให้พนักงานมองเห็นภาพ ว่าบริษัทสร้างงานให้เรา และเราสามารถดูแลครอบครัวเราได้อย่างดี เราจึงควรคิดบวกกับองค์กร และบริษัทของเรา 

 

        ในส่วนของการเพิ่มพูนความรู้นั้น เราต้องคิดอยู่เสมอว่า ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้และ ยังไม่ชำนาญมากพอ เราจะต้อง ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงและส่วนอื่นๆ ที่จะสามารถมาต่อยอดกับงานเราได้ ดดยเราจะต้องวิ่งเข้าหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด 

 

  • css slider