V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Last

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ B2B โดยมีรถบรรทุกทุกประเภทไว้ให้บริการ พนักงานผ่านการฝึกอบรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบรรทุกเป็นประจำทุกวัน  และมีระบบ e-Call Center Real Time Status ศูนย์ควบคุมติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยภายใต้ระบบ JIT


Last

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ B2B โดยมีรถบรรทุกทุกประเภทไว้ให้บริการ และมีแรงงานยกขนย้าย ประกอบติดตั้ง ส่งมอบสินค้าจนถึงปลายทาง เช่น ห้างร้านต่างๆ มีศูนย์ควบคุมติดตามสถานะการส่งมอบสินค้า call center ทำหน้าที่ติดตามสถานะการเข้ารับ-ส่งมอบสินค้าโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการเฉพาะ รวมไปถึงการขนส่งทุกเที่ยวมีการรับประกัน/จัดทำประกันภัยคุ้มครองสินค้า มั่นใจได้ว่าสินค้าได้รับการบริการขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา


นส่งกระจายสินค้าประเภท

Last Mile Delivery 

ขนส่งกระจายสินค้าประเภท carbon black บรรจุในขนาดใหญ่โดยใช้รถบรรทุก18ล้อแบบผ้าใบเปิดข้าง(side certain) เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย เช่น ป้องกันน้ำ,ป้องกันถุงแตก เป็นต้น สามารถบรรทุกสินค้าจำนวนกว่า 26 พาเลต-น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 28 ตัน รวมไปถึงมีการรัดชิ่ง(lashing)สินค้าด้วยสายพานป้องกันสินค้าล่วงหล่นจากรถบรรทุก ส่งมอบสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยมี call center ติดตามและรายงานสถานะการส่งมอบจนถึงปลายทาง


บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป

Last Mile Delivery 

บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป ภายใต้มาตรฐาน PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative)ขนส่งโดยรถบรรทุก4,6ล้อห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 20-25 องศาเซียลเซียส  มีระบบ QC/ Inspection Checklist ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกก่อนเข้ารับสินค้า และเมื่อขนย้ายมีการตรวจสอบสภาพสินค้า ยกขนย้ายด้วยความระมัดระวัง เพื่อดูแลคุณภาพป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหาย รวมไปถึงการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นระหว่างขนส่ง มีพนักงานแรงงานขนย้ายสินค้าตั้งแต่ต้นทางและส่งมอบที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วตรงตามเวลาที่กำหนด


ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ B2B โดยรถบรรทุก18 ล้อ Side Curtain สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยภายใต้ระบบ JIT พนักงานผ่านการฝึกอบรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบรรทุก

E-Call Center Real Time Status / ศูนย์ควบคุมติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าศูนย์ควบคุม-ติดตามสถานะรถบรรทุกแบบเรียลไทม์ เป็นศูนย์ทำหน้าที่ติดตามสถานะการเข้ารับ-ส่งมอบสินค้าโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการเฉพาะ โดยมีการรายงานลูกค้าผ่านทาง LINE GROUP และทำหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อการแก้ปัญหาแบบทันท่วงที 

 


Last

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น เฟอร์นิเจอร์ร้านอาหาร โดยรถ 6 ล้อ แบบตู้ทึบ ปลอดภัยต่อสินค้า พร้อมทีมแรงงานยกขนย้าย ลำเลียง และประกอบติดตั้งภายในร้านในห้างสรรพสินค้า ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลากลางคืน หลังเวลา 23:00 น.เป็นต้นไป โดยมีหัวหน้าควบคุมกำกับดูแลงานการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและปลอดภัย 


Last

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น เฟอร์นิเจอร์ร้านอาหาร โดยรถ6ล้อแบบตู้ทึบปลอดภัยต่อสินค้า พร้อมทีมแรงงานยกขนย้าย ลำเลียง และประกอบติดตั้งภายในร้านในห้างสรรพสินค้า ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลากลางคืน หลังเวลา 23:00 น.เป็นต้นไป โดยมีหัวหน้าควบคุมกำกับดูแลงานการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและปลอดภัย 


Last

Last Mile Delivery 

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ B2B สำหรับรถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยพนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานเคร่งครัด และมีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บันทึกข้อมูลไทม์ไลน์เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 


บริการขนส่งเวชภัณฑ์ยาสำเร็จรูป

V-SERVE Last Mile Delivery 

ให้บริการขนส่งเวชภัณฑ์ยาสำเร็จรูป โดยรถบรรทุก 6,10 ล้อห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 20-25 องศาเซียลเซียส 

มีระบบ Inspection Checklist ตรวจสอบสภาพสินค้าและควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นระหว่างขนส่ง รวมไปถึงมีพนักงานแรงงานขนย้ายสินค้าตั้งแต่ต้นทางและส่งมอบที่ปลายทาง


มาตรฐานในการขนส่งสินค้าสารเคมี

V-serve Alliance Transport 

บริการด้วยมาตรฐานในการขนส่งสินค้าสารเคมี ประเภท ตู้ ISO TANK เเละ ประเภท บรรจุภัณท์ต่าง โดยมีข้อปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตราย ดังนี้

-พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาติขับขี่ประเภท4

-พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรม ด้านการขับขี่ขนส่งสินค้าประเภทสารเคมี

-พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

-ด้านยานพาหนะ พนักงานขับรถ มีการตรวจสภาพรถก่อนปฏิบัติงาน 

-ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ เเล้วอุปกรณเซฟตี้ ประจำรถ รวมทั้งถังดับเพลิง เเละอุปกรณ์ เซฟตี้ส่วนบุคคลครบถ้วน

-ตรวจสอบสภาพสินค้า โดยรอบ ไม่พบรอยชำรุด เสียหาย ก่อนนำออกจากท่า 

-มีการติดตามควบคุมการเดินรถ การจอดพักอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย