Image

Customs News

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๔)

      อ่าน 171 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 70/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับสินค้า

      อ่าน 298 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับของที่นำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำ

      อ่าน 200 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (23/08/56)

      อ่าน 314 ::วันที่ 01/01/2016

สินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (16/08/56)

      อ่าน 219 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2556 เรื่อง การตั้งสำนักงานศุลกากรชั่วคราวจุดผ่านแดนถาวรภูดู่

      อ่าน 251 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

      อ่าน 2642 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (06/08/56)

      อ่าน 293 ::วันที่ 01/01/2016

อนุมัติให้ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator:AEO)

      อ่าน 310 ::วันที่ 01/01/2016

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที

      อ่าน 241 ::วันที่ 01/01/2016