V-Showcase

V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD.

การขนถ่ายสินค้าที่ด่านท่านาแล้ง “ ชาง (Chang) ” โรงพักสินค้าในฝากลาว เป็นรูปหาดูยากเนื่องจากกิจกรรมด้านการนำเข้าสินค้าในประเทศลาวจะทำโดย บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ของลาว 100% ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีรูปการขนถ่ายสินค้าออกมาให้เห็นกัน สินค้าที่ส่งออกจากไทยไปลาว มีทั้งการส่งออกปกติ และงานนำเข้ามาแบบผ่านแดน “Transit Shipment” ที่สินค้านำผ่านท่าเรือที่ประเทศไทย จากรูปบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรฐานด้านการส่งมอบโดยให้มีการถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานให้เห็นว่าสินค้าไม่มีการแตกหักเสียหายในกระบวนการขนส่งและระหว่างการขนย้าย


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD

มาตรฐานของ Package สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมักพบกับปัญหาของความชื้นของไอน้ำ ที่เกิดจากความร้อน และไอเค็มของทะเล ที่เข้ามาทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย ดังนั้นการทำ Package ที่แน่นหนาและใช้ไม้ที่ผ่านความร้อนจากการอบยาหรือฟูมิเกท จะช่วยลดปัญหาเรื่องการเกิด ราดำ ราแดง บนไม้  Pallet ได้ บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ด้านการแพ็คสินค้าเพื่อการส่งออกทั้งสินค้าประเภทเครื่องจักรขนาดใหญ่และสินค้าขนาดเล็กทั่วไป