Customs News

ประกาศที 81 การใช้สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดที่ได้รับผลกระทบโควิท-19

      อ่าน 285 ::วันที่ 16/04/2020

คำสั่งที่12/2563 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

      อ่าน 132 ::วันที่ 16/04/2020

ประกาศที่ 79 เรื่องหลักเกณฑ์การลดอัตราอากรการนำเข้าเครื่องจักร

      อ่าน 144 ::วันที่ 16/04/2020

ประกาศที่ 77 ใบอนุญาต-ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

      อ่าน 161 ::วันที่ 16/04/2020

ประกาศที 75 ใบอนุญาต-ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับปศุสัตว์

      อ่าน 170 ::วันที่ 16/04/2020

ประกาศที่ 74 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

      อ่าน 121 ::วันที่ 16/04/2020

ประกาศที่76 หลักเกณฑ์ยกเว้นอากร วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

      อ่าน 134 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่ 71 การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก122 หรือ กศก 123)

      อ่าน 552 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่ 70 แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่144/2560 ในการลดอัตราอากรตามมาตราที่12

      อ่าน 264 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่ 69 เรื่องการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชา สำเนาทะเบียนบ้าน

      อ่าน 186 ::วันที่ 15/04/2020