Customs News

ประกาศกองพิกัดอัตราอากรที่ 3-2563

      อ่าน 68 ::วันที่ 15/06/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 90_2564

      อ่าน 69 ::วันที่ 15/06/2021

ประกาศที่ 84_2564 FORM D

      อ่าน 92 ::วันที่ 28/05/2021

ประกาศกรมศุลกากร ที่59/2564

      อ่าน 104 ::วันที่ 18/05/2021

50-2564 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

      อ่าน 92 ::วันที่ 19/03/2021

ประกาศวันหยุดราชการ

      อ่าน 128 ::วันที่ 17/03/2021

28-2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

      อ่าน 96 ::วันที่ 22/02/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 27_2564 อาเซียน-ฮ่องกง

      อ่าน 100 ::วันที่ 15/02/2021

11-2564 เรื่อง การลงทะเบียนใช้บริการระบบ National Single Window (NSW)

      อ่าน 123 ::วันที่ 22/01/2021

ระเบียนการท่าเรือ ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าอันตราย

      อ่าน 106 ::วันที่ 19/01/2021