Customs News

การต่ออายุบัตรอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ บุคคล รถส่วนบุคคล

      อ่าน 574 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือน พฤษภาคม 2556

      อ่าน 3230 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือน เมษายน 2556

      อ่าน 2893 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือน มีนาคม 2556

      อ่าน 566 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 35/2556 เรื่อง วิธีการรับคำร้องและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร

      อ่าน 550 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2555 เรื่อง มาตรการด้านจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ

      อ่าน 1607 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๑)

      อ่าน 743 ::วันที่ 01/01/2016

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ 4/2556 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหรับใบขนสินค้าขาเข้า ประเภท Green

      อ่าน 605 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙)

      อ่าน 511 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2556 เรื่อง มาตรการควบคุมของที่โอนย้ายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและ/หรือเขตปลอด

      อ่าน 887 ::วันที่ 01/01/2016