Customs News

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน มิถุนายน 2556

      อ่าน 1699 ::วันที่ 01/01/2016

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

      อ่าน 531 ::วันที่ 01/01/2016

การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณ

      อ่าน 563 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 49/2556 เรื่อง การผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า

      อ่าน 605 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 48/2556 เรื่อง การขยายเวลาการผ่อนผันให้จัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกา

      อ่าน 616 ::วันที่ 01/01/2016

สมุดโทรศัพท์กรมศุลกากร 2556

      อ่าน 14005 ::วันที่ 01/01/2016

กรมศุลกากรเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือน มิถุนายน 2556 ของสกุลเงิน JPY

      อ่าน 1893 ::วันที่ 01/01/2016

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการนำเข้าสินค้า หรือตู้สินค้าขาเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพนอกเวลา

      อ่าน 784 ::วันที่ 01/01/2016

การต่ออายุบัตรอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ บุคคล รถส่วนบุคคล

      อ่าน 599 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือน พฤษภาคม 2556

      อ่าน 3287 ::วันที่ 01/01/2016