Customs News

กําหนดสินค้าประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอนที่ ๑ น้ํามัน และผลิตภัณฑ์น้ํามันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

      อ่าน 267 ::วันที่ 22/03/2017

กฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) บังคับใช้ 1 ม.ค2561

      อ่าน 141 ::วันที่ 30/01/2017

อนุสัญญาเกียวโตและแนวทางของต่างประเทศกับการคืนอากร

      อ่าน 328 ::วันที่ 22/12/2016

ข้อมูลพิกัดของหน่วยงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับกรมศุลกากร

      อ่าน 324 ::วันที่ 03/10/2016

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบคำขอกลางผ่าน National Single Window (NSW) ของสำนักงานคณะกรรมการอาห

      อ่าน 1445 ::วันที่ 24/08/2016

ความคืบหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

      อ่าน 404 ::วันที่ 23/08/2016

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง Container Weight Verification Rules

      อ่าน 1642 ::วันที่ 10/06/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือนเมษายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

      อ่าน 1434 ::วันที่ 02/06/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2559 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร การขอทุเลาการชำระ

      อ่าน 845 ::วันที่ 30/05/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2559 เรื่อง การกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรา

      อ่าน 371 ::วันที่ 26/05/2016