Customs News

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (16/05/56)

      อ่าน 651 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (14/05/56)

      อ่าน 536 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

      อ่าน 600 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลฯที่ 40/2556 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

      อ่าน 2579 ::วันที่ 01/01/2016

ตารางแนบท้ายประกาศรหัสสถานที่

      อ่าน 533 ::วันที่ 01/01/2016

ศุลกากรไทยไร้คอร์รัปชั่น

      อ่าน 719 ::วันที่ 01/01/2016

กัมพูชาโอกาสธุรกิจของนักลงทุนไทย

      อ่าน 592 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๙/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕

      อ่าน 510 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๗/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๓/๒๕๕๕

      อ่าน 675 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/255 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

      อ่าน 921 ::วันที่ 01/01/2016