Image
Logistics News & Article
การจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าในภาวะวิกฤตน้ำท่วม

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการคลังสินค้าสาขาบางปู

 

.....การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทอย่างชัดเจนเมื่อต้องพบกับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ไม่สามารถป้องกันการไหลหลากของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้การบริหารสินค้าคงคลัง, การขนถ่ายลำเลียง, การขนส่งและการกระจายสินค้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการคลังสินค้าในการจัดเก็บสินค้า ก่อนส่งสินค้าเข้าโรงงานผลิต            (Raw Material) หรือก่อนการส่งสินค้าให้ลูกค้า (Finish Goods) คลังสินค้าจึงจำเป็นต้องสร้างอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อน้ำที่จะท่วมถึงรวมถึงถนนที่สัญจรต้องอยู่สูงพอที่ระดับน้ำท่วมไม่ถึงหรือสามารถที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าหรือขนส่งสินค้าได้สะดวกและปลอดภัย  ในช่วงน้ำท่วมการประสานงานกับภาครัฐในการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมสำหรับถนนที่อยู่แนวเส้นทางการขนส่งมีระดับต่ำมากๆ เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดภายในระบบโลจิสติกส์  ดังเช่น ในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในหลายๆ พื้นที่จากการที่เส้นทางการขนส่งสินค้าถูกตัดขาดจนทำให้การกระจายสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากถึงแม้ว่าโรงงานผลิตสินค้าจะไม่ได้ถูกผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม.....


การชะลอตัวของการส่งออกถุงมือยาง....หลังวิกฤตการณ์โควิด-19

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้

 

.....นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยาง มีแนวโน้ม        การส่งออกถุงมือยางอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างปี 2021-2022 อันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้หลายๆ โรงงานผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มอัตรากำลังการผลิตและมีการวางแผนขยายโรงงานผลิตในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2022 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2022 น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการถุงมือยางจากการตรวจหาเชื้อเป็นการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และใช้ถุงมือสำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวซึ่งปริมาณความต้องการอาจเป็นผลทำให้ความต้องการที่ใช้ลดลงส่งผลทำให้ปริมาณการใช้ถุงมือยางมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปี 2020 และ 2021 อาจส่งผลให้อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยเผชิญสภาวการณ์ผลิตที่สูงกว่าความต้องการของตลาดโลก ทำให้การส่งออกถุงมือยางไปยังตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกักตุนสินค้าของผู้ซื้อในต่างประเทศที่ยังคงมีสินค้าเก่าไว้ใน Stock ส่งผลให้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2022 กลุ่มธุรกิจถุงมือยางทั้งไทยและมาเลเซียประสบภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องคาดว่าออเดอร์การส่งออกจะลดลงกว่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดียวกัน ปีที่ผ่านมาในมุมของบางโรงงานผลิตหยุดไลน์ผลิตจาก 24 ชั่วโมง เหลือ 12 ชั่วโมงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนและหลายๆ โรงงานชะลอการขยายโรงงานใหม่ที่มีการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อรอดูสถานการณ์ของตลาดโลกว่าจะเป็นไปในทิศทางใด.....


การสอบถามพิกัดล่วงหน้าดำเนินการอย่างไร..

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร

ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.....ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรเป็นการตีความพิกัดตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ในภาค 1    ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรที่มีแยกย่อยเป็นประเภทและประเภทย่อยประกอบด้วยเลขรหัส 4 ตัว เลข 2 ตัวแรกเป็นเลขลำดับของ “ตอน”  และเลข 2 ตัวหลังเป็นเลขลำดับของ “ประเภท” ในตอนนั้นๆ ส่วนประเภทย่อย หมายถึง ประเภทพิกัดศุลกากรที่แยกย่อยลงไปมีเลขรหัส 8 ตัว โดย 6 ตัวแรกเป็นเลขรหัสสากลที่ทุกประเทศซึ่งใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ให้ตรงกันและเลข 2 ตัวหลังเป็นเลขรหัสพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน การสำแดงประเภทพิกัดในใบขนสินค้าต้องสำแดงเลขรหัสตามประเภทย่อยแต่ยังมีการแยกย่อยในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าที่เรียกว่า รหัสสถิติ หมายถึง รหัสสถิติและรหัสหน่วยสินค้า รหัสสินค้ามีเลข 11 ตัว โดยเลข 8 ตัวแรกตรงกับรหัสประเภทย่อย ส่วนรหัสสถิติ จึงแสดงเฉพาะรหัสสินค้า 3 ตัวหลังแล้วต่อท้ายด้วยรหัสหน่วยสินค้าเป็นอักษร 3 ตัว เช่น KGM, C62 และ LTR เป็นต้น.....


เมียนมาร์เปิดรับนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่า...พำนักในเมียนมาร์ได้ไม่เกิน

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสาขาแม่สอด

 

.....เมียนมาร์ประกาศเเต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทั่วไปที่ต้องการจะเดินทางไปยังเมียนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า โดยสามารถพำนักในเมียนมาได้ไม่เกิน 14 วัน ทั้งนี้หากต้องการท่องเที่ยวเกิน 14 วันจะต้องยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ โดยผู้เดินทางจะต้องเดินทางเข้าเมียนมาผ่านสนามบินนานาชาติย่างกุ้งช่องทางเดียวเท่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา รวมถึงไม่เดินทางไปยังพื้นที่หวงห้ามหากไม่ได้รับอนุญาต.....


คุณธรรมจริยธรรมกับการบริหารงาน

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....การเป็นผู้บริหาร-ผู้นำหรือผู้ปฏิบัติงานจนถึงระดับล่างจะต้องมีหลักในการทำงาน วันนี้ผู้เขียนจึงขอนำหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปใช้กับชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงชีวิตในการทำงาน  บ้าน คือสถานที่ที่มีคนในครอบครัวและสมาชิกประกอบไปด้วย พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย อยู่ร่วมกันบ้านจะน่าอยู่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในบ้านมีกติกาความเป็นอยู่ความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความมีวินัย ความรับผิดชอบและใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังสมาชิกการใช้หลักคุณธรรมเสมอก็นำไปสู่ความสุขในบ้าน .....


รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

....รถไฟความเร็วสูงจากลาวไปยังจีนกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ เนื่องจากทางการลาวกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าจะเพิ่มโอกาสทางการค้าสำหรับภูมิภาคนี้ ทางเชื่อมที่รู้จักกันในชื่อทางรถไฟเวียงจันทน์-บ่อเต็น ได้เปิดดำเนินการเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมปีที่แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ปัจจุบัน รถไฟให้บริการทุกวันเพื่อให้การเดินทางที่ประหยัดยิ่งขึ้น โดยลดเวลาการเดินทางลงอย่างน้อยหนึ่งในสาม ทางรถไฟเวียงจันทน์-บ่อเต็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟคุนหมิง-สิงคโปร์ เชื่อมคุนหมิงกับสิงคโปร์ผ่านลาว ไทย และมาเลเซีย คุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานของจีน นอกจากนี้ ทางรถไฟยังเชื่อมท่าเรือท่านาแล้งกับเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค ทำให้การขนส่งสินค้าสดรวดเร็วยิ่งขึ้น ความสามารถในการรักษาความสดใหม่ตลอดเส้นทางนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตลาด.....


ความเสี่ยงสินค้าเสียหายที่เกิดจากเรือ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

.....เรือเข้าเทียบท่าล่าช้าทำให้สินค้าส่งออกต้องรอการเข้าเทียบท่าของเรือเพื่อยกตู้ส่งออกและสินค้าที่บรรจุเข้าตู้ คอนเทนเนอร์แล้วจะต้องรอการยกตู้ในท่าเรือผ่านสภาพอากาศร้อนหรือชื้นเมื่อมีฝนตก ดังนั้นการดีเลย์ของเรือจึงส่งผลให้สินค้าเสียหายได้และยังส่งผลต่อระยะเวลาการไปถึงท่าเรือปลายทางของสินค้าที่ไม่ตรงตามกำหนดผู้นำเข้าสินค้าอาจเจอปัญหาผลิตสินค้าไม่ทันเพราะขาดวัตถุดิบหรือทำการกระจายสินค้าไม่ทันกรณีสินค้าเป็นสินค้าสำเร็จรูป สาเหตุที่เรือ Delay ของท่าเรือในประเทศไทยมีสาเหตุที่สรุปได้.....


การบริหารคนเพื่อองค์กร

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

....วันนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงการบริหารคนให้ปฎิบัติงานเก่งและให้ตรงกับงานแบบมืออาชีพ  เริ่มจากผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจึงขอยกตัวอย่างการบริหารงานด้านขนส่ง ผู้บริหารจะต้องวางแผนองค์กรและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนของการจัดการคนตั้งแต่การคัดกรองพนักงาน, การบริหารงานภายในองค์กร, การบริหารงานให้กับลูกค้า, การประสานงานหน่วยต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานด้วยการจัดอบรม, การนำเทคโนโลยีระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร, การเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน, การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ, การให้ความสำคัญความปลอดภัยตลอดจนการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ....


กระดาษฉาก.อุปกรณ์สำคัญในงานโลจิสจิกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ

 

.....การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์หลายท่านคงเคยประสบปัญหาสินค้าได้รับความเสียหายจาก     การชน กระแทกระหว่างเคลื่อนย้ายสินค้า โดยเฉพาะบริเวณมุมขอบของกล่องสินค้า ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าซึ่งก็คือ กระดาษฉาก หรือ Corner Board กระดาษฉาก สามารถผลิตได้จากกระดาษ 2 ชนิดคือ กระดาษรีไซเคิลและ กระดาษคราฟ นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้นตามขนาดที่ต้องการ แต่ละชั้นจะยึดติดกันด้วยกาวและขึ้นรูปให้เป็นทรงมุมฉากสามารถผลิตให้มีความหนาตั้งแต่ 2 mm. – 10 mm. ความกว้างของฉาก 30 mm.– 150mm. และความยาวสูงสุดถึง 2500 mm......


สถานการณ์การส่งออกถุงมือยาง

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 

.....ถุงมือยาง เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันมือจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ หรือใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทางการแพทย์ สำหรับงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งงานในครัวเรือน สาเหตุหลักที่ทำให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าวได้มากขึ้นหลายเท่าตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีความต้องการถุงมือยางเพิ่มมากขึ้น ทั้งนำมาใช้ในงานตรวจโรคทางการแพทย์และใช้ในชีวิตประจำวัน.....