Image
Logistics News & Article
เหล็กเคลือบสังกะสี

 

 บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

 ......ตามที่ สมอ. จะประกาศ 27 สิงหาคมนี้ เกี่ยวกับเหล็กเคลือบสังกะสี ต้องมีมาตรฐานสมอ. ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก มอก. 50-2561 มีผล 27 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้ทำ หรือผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำหรือนำเข้า มิฉะนั้นจะ........

 


ผลกระทบจากโควิด-19

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

 ......ผลกระทบของผู้ประกอบการนำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือถ่ายลำ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ที่ผ่านมานั้นมีผลกระทบมากมาย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่แย่กันเกือบทั่วโลก จะเห็นได้ว่าการขนสิ่งของทาง........

 


การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์นำส่งทางไปรษณีย์

บทความโดย คุณรุ่งนิภา ทุ่นทอง ผู้จัดการแผนกสินค้าขาเข้า

......เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและรวดเร็ว การสื่อออนไลน์ต่างเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการสั่งสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ ข้อมูลจากทาง........

 


ปัจจัยกำหนดค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

......“Ocean Freight Charge” คือ ค่าขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายหลัก (Logistics Cost) จึงได้นำเข้ามาทำการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้า ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกและธุรกิจตัวแทนการส่งออก จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของต้นทุน (Logistics) และ.......

 

 


การตรวจปล่อยสินค้าเครื่องจักร

บทความโดย คุณสุริยันต์  สุขบวรกุล  ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า

 ......เนื่องด้วยปัจจุบันเครื่องจักรแบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและทดแทนแรงงานคน ทำให้.......

 


“ยางธรรมชาติ”

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 

 ......“ยางธรรมชาติ” ยังคงนับได้ว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรหลักในการส่งออกของประเทศไทย และเป็นรายได้หลักโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราทางภาคใต้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกทางชายแดนไทย-มาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งจากสถิติการส่งออกสินค้าผ่านด่านชายแดนหลักอย่างด่านศุลกากรสะเดา มีมูลค่าการ.......

 


แนวโน้มการขนส่งโลจิสติกส์ของกัมพูชาในปี

บทความโดย คุณ พิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

......การเติบโตของตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์ของกัมพูชาแนวโน้มและการคาดการณ์ในปี 2563-2565 คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ประมาณ 5% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ โดยภาพรวมการขับเคลื่อนตลาดของกัมพูชาปัจจุบันประกอบไปด้วย........

 


รัฐบาลญี่ปุ่นเดินนโยบายสนับสนุนย้ายฐานการผลิตจากจีนกลับประเทศ

 

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

......สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มเดินนโยบายให้เงินอุดหนุนกับบางบริษัทเพื่อให้ลงทุนด้านการผลิตในประเทศ หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากญี่ปุ่นกำลังพยายามลดการพึ่งพากำลังการผลิตจากประเทศจีน ซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมได้ออกมาให้ข้อมูลว่าบริษัทประมาณ.......


พม่าออกกฎหมายสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

 ......ประเทศเมียนมาออกมาตรการเพื่อปกป้องผู้ผลิตสินค้าในประเทศจากสถานการณ์การแข่งขันทางการค้ากับสินค้าจากต่างประเทศเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมามีแนวโน้มที่จะหดตัวลง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยเมื่อวันที่..........

 

 


การยื่นเป็นผู้ขอชำระเงินสงเคราะห์การทำสวนยางทางอิเล็กทรอนิกส์

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานภาคใต้

 ......โดยปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งกองทุนการทำสวนยางเป็นหน่วยงานที่รับชำระเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งออกยางนอกราชอาณาจักร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการชำระเงินสงเคราะห์ของผู้ส่งออกยาง จึงได้กำหนดวิธีการและมีขั้นตอนการ..........