Image
Logistics News & Article
แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามกฎหมายศุลกากร

ตามแนวทางการพัฒนาปฏิรูปการให้บริการของหน่วยงานราชการ เพื่อให้การบริการที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน โดยนำระบบการประกันเวลา ทางศุลกากรได้นำมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมศุลกากรได้เคยนำระบบการประกันเวลามาใช้แล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งทราบกันดีว่าไม่สามารถกระทำได้ตามที่ได้วางไว้ หากเจาะจงลงไปก็มักจะพบว่าเป็นในส่วนของการคืนอากรเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้นำเข้า-ส่งออกได้รับผลกระทบ......


ไชน่าทาวน์

เมื่อช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา เมียนมาได้อนุมัติให้ จีนสร้างเมืองใหม่ ซึ่งอยู่ตรงข้าม เมืองแม่สอด จังหวัดตาก ของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยเป็นพรมแดนระหว่างไทย-เมียนมาเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 ซึ่งจะมีคนจีนนับล้านคนมาอาศัยอยู่ ณ ไชน่าทาวน์แห่งนี้และมีกลุ่มนักลงทุนจากจีนมาลงทุนกับหลายๆ กลุ่ม และกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ “YATAI” ที่ได้รับอนุมัติเช่าพื้นที่กว่า 5 แสนไร่เพื่อ


การขอใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จากที่ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงวิธีการแนวทางในการ ขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  ตาม “มาตรา 21 ภายใต้บังคับมาตรา 25 ผู้ใดนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ” โดยมีประกาศ.......


ผลกระทบไวรัสโควิค-19

การขนส่งสินค้าทางรถระหว่างประเทศตามด่านชายแดนไทยมีปริมาณไม่น้อยกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือ เมื่อเกิดปัญหาโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 การขนส่งสินค้าทางถนนผ่านด่านชายแดนจึงเป็นการขนส่งที่มีความเสี่ยงสูงเพราะด่านชายแดน นอกจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าแล้วยังเป็นสถานที่เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกที่ต้นทุนต่ำที่สุดเหมาะกับพนักงานและแรงงานทั่วไป เมื่อแต่ละประเทศต้องการควบคุมการแพร่กระจายของโรค การปิดด่านชายแดนเพื่อลดการเข้าออกจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่แต่ละประเทศใช้ปฏิบัติ....


ขั้นตอนการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีข้อบ่งใช้จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองแลtเชื้อโรค หรือเพื่อใช้ทางการแพทย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ก่อนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ใช้ระยะเวลาโดยรวมประมาณ..... 


การขนถ่ายสินค้าแบบเรือแบบ

การขนถ่ายสินค้าเรือแบบ RE-EXPORT เรือที่นำเข้าสินค้าที่มีขนาดใหญ่มีความสูงผิดปกติเกิน 5 เมตร    ทำให้มีปัญหาในด้านการขนส่งโดยเฉพาะการวิ่งผ่านสะพานทั่วไปซึ่งมีความสูงเฉลี่ยแค่ 5  เมตรจึงต้องมีการตั้งทีมออกสำรวจเส้นทางก่อนก่อนการขนย้ายสินค้า กระบวนการทำงาน.....


การนำเข้าหน้ากากอนามัย

ผู้นำเข้าจะต้องตรวจสอบว่าหน้ากากที่จะนำเข้ามานั้น เป็นหน้ากากอนามัยทางแพทย์(Medical mask) หรือไม่ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก โดยผู้นำเข้าสามารถพิจารณาได้เองจากฉลากหรือเอกสารกำกับของสินค้า หากบนฉลากหรือเอกสารกำกับสินค้ามีการระบุว่า.... 


ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การค้าชายแดนไทยแม่สอด-เมียวดีว่าจะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากน้อยเพียงใดนั้น ต้องบอกว่าทางประเทศเมียนมาได้มีการตื่นตัวแล้วและทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกมาเรื่อยๆ อย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ออกประกาศให้มีการกำหนดเวลารถขนส่งสินค้าจากไทยที่จะข้ามไปส่งสินค้าฝั่งเมียวดีนั้น จะต้องข้ามภายในเวลา ......


INCOTERMS

INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS 2020)  เป็นข้อบังคับที่ออกโดยหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce – ICC) เป็นข้อบังคับในการใช้ในการส่งมอบสินค้า ความเสี่ยงในตัวสินค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของผู้ซื้อ / ผู้ขาย ที่ใช้กันในประเทศและระหว่างประเทศ โดยให้ใช้กับสินค้าที่สัมผัสและแตะต้องได้ ลักษณะของ INCOTERMS มีดังนี้......


ความผันผวนเงินดอลลาร์สหรัฐระหว่างเดือนกุมภาพันธ์

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลากยาวมาถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2563 สภาวะของมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นได้ตกลงอย่างแปลกประหลาด ซึ่งไม่สามารถหาเหตุผลรองรับได้เลยว่าเกิดจากสาเหตุใด มูลค่าเงินจัตของเมียนมาในรอบเดือนที่ผ่านมานั้นได้แข็งค่าขึ้นกว่า 100 จัตต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ผู้ประกอบการที่รับชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นได้รับผลกระทบอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น, ค่าขนส่ง, ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในประเทศเมียนมาที่ไม่ได้ปรับลดลงตามกระแสเงินตรา อีกทั้งการแบกรับภาระภาษีนำเข้า.....