Image
Logistics News & Article
มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ความเสี่ยง

บุคลากรในงานให้บริการขนส่งสินค้า ภายใต้การแข่งขันทุกรูปแบบในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ให้บริการต่าง ๆ จำเป็นต้องป้องกันงานบริการของตนเองให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การสั่งงาน ระบบการทำงานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากรวมไปถึงการควบคุมและวัดผลการ ทำงานซึ่งเป็นการสร้างความนเชื่อถือให้กับลูกค้า


การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินด

การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินด (ต่อ) ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินคเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างทำเล-ที่ตั้งแต่ละแห่ง เพื่อได้ทำเลที่ตั้งที่มีตันทุนที่ต่ำที่สุดมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการธุรกิจ โดยจะทำการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆ


การนําเข้ามะพร้าว

จากบทความครั้งที่แล้วว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์, มาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศของกระทรวงพาณิชย์

กําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร


กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้ FORM E ใหม่

ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้ FORM E ใหม่ โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน

2562 นั้น ซึ่งมีข้อแตกต่างจาก FORM E แบบเดิม โดยมีหัวข้อที่เปลี่ยนแปลง ดังรายการดังนี้


กระดาษฉากมีความสำคัญกับงานบรรจุภัณฑ์อย่างไร?

หลายท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ "โลจิสติกส์" คงเคยประสบปัญหาบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายระหว่าง เคลื่อนย้ายสินด้ อาทิ กล่องบรรจุภัณฑ์โดยกดทับ มุมกล่องนบเบี้ยว เป็นต้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวค่ะ


มาตรฐานในการตรวจปล่อยสินค่าเครื่องจักรมีมูลค่าสูง

มาตรฐานในการตรวจปล่อยสินคเครื่องจักรมูลค่สูง มีดังนี้

1) การตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทำงาน เช่น อัตราพิกัดศุลกากร, จำนวนหีบห่อ, ชื่อสินค้า, ปริมาณใบตราส่ง

2) ตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์หรือฟอร์มต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น ฟอร์ม E, ฟอร์ม D, ใบอนุญาต และอื่น ๆ

3)สำรวจสภาพสินค้าให้ละเอียด เช่น การวัดขนาดความกว้าง X ยาว X สง เพื่อจัดเตรียมรถให้พร้อม


การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์

ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเล ด้วยเรือประเภท Container Ship จึงควรเข้าใจ ถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็นลักษณะตู้ทําด้วยเหล็ก หรืออลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งทางทะเล จัดเป็นการขนส่งที่มีความสําคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ําและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยรูปแบบ การขนส่งทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้อนเทนเนอร์ (Container Box)


กรมการค้าต่างประเทศพร้อมออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมพร้อมใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ ภายใต้ความตกลง FTA อาเซียน-จีนในส่วน ของกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rule of Origin : ROO) กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSRs) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) และระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ส.ค. 62 นี้ คาดช่วยเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าได้ถิ่นกำเนิดง่ายขึ้นและใช้สิทธิพิเศษได้สะดวกขึ้น


กรมการค้าต่างประเทศประกาศ

ตามที่ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศเลื่อนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ FORM E ใหม่ จากวันที่ 1 สิงหาคม 2562 มาแล้วนั้น โดยได้แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดแบบ FORM E ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ทางกรมการค้า ต่างประเทศ ได้ปรับระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017, ยกเว้น เวียดนามยังคงใช้ HS 2012)


การนําเข้ามะพร้าว_Part2

จากบทความครั้งที่แล้วว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์, มาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร