Image
Logistics News & Article
พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดนไทย

 

จากที่รัฐบาทไทย และรัฐบาลเมียนมา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโชงในกาส่งสิ นค้และผู้โดยสาร ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้ยานพาหนะของผู้ประกอบการ

ขนส่งระหว่างประเทศของประเทศภาคี โตยสิทธิจราจรในประเทศภาคีเป็นการชั่วคราวโดยของหรือสินค้ให้ดำเนินพิธีการ

ศุลกากรนำเข้า -ส่งออก ถ่ายลำหรือผ่านแดน ซึ่งได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 มาเป็นทางปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากร มุ่งประสงค์ ให้สิทธิกับยานพาหนะที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานขนส่งของประเทศภาคี

โตยยานพาหนะตังกล่วจะได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 3 (ค)

ภาค 4 ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. 2530 และทำ

การวางประกัน ตามเส้นทางที่กำหนด ณ จุดผ่านเข้าและจุดผ่านออก

ตามเส้นทางแนว ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก รวมถึง

เส้นทางไปยังเศรษฐกิจ พิศษติลาวาของประเทศเมียนมา และเส้น

แม่สอด - เมียวดี ทั้งนี้ในส่วนของสินด้ หรือผู้โดยสารที่มาพร้อมกับ

ยานพาหนะจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรและ

 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


การจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า

เพื่อให้มีการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน โดยผู้บริการคลังสินค้จะต้องวางแผนทำการแบ่งประเภทของสินค้ที่จะนำมาจัดเก็บในการจัดวางตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าของแต่ละประเภท และภายในแต่ละกลุ่มสินค้าก็จะมีการแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มย่อยออกไปตามแต่ละประเภทของกลุ่มสินค้า


ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในโลกยุคปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ในขณะเดียวกันข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมยหรือถูกทำลายได้ 


การการตรวจปล่อยสินคประเภท

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า "LCL" (Less Than Container Load) ซึ่งLCL นั้นหมายถึงการขนส่งแบบแบ่งพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้หลายๆบริษัทรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วน

ข้อดีของ LCL คือจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อเราทำการขนส่งสินคจำนวนไม่มาก 


ตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่นมีความสำคัญกับการบรรจุตู้สินค้าอย่างไร

ตู้คอนเทนเนอร์มีความสำคัญต่อการการขนย้ายสินค้าข้อดีของ

การขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ คือทำให้การยกของหรือการ

เคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น การเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือหรือการ

เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไป อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงาน


ข้อควรระวังในการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งออกสินค้า

ปัจจุบันการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้มีกฎหมายควบคุมการ

นำเข้าและส่งออก ซึ่งทางผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้า ต้องพึงระวังสำหรับการนำเข้าสินค้า

และส่งออกสินค้า เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง คืออาจโดนยึดสินค้าและอาจ

มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าปรับเกิดขึ้น รวมถึงอาจโดนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วยและเป็นความผิดตามมาตรา

 

244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 สินค้าที่มีกฎหมายควบคุมมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ


กระดาษฉากมีความสําคัญกับงานบรรจุภัณฑ์อย่างไร

"ในบทความที่แล้วเราได้อธิบายข้อมูลเบื้องตันเกี่ยวกับ "กระดาษฉากไปแล้ว" สำหรับครั้งนี้ เราจะมาอธิบาย

 

การใช้งานและข้อควรระวังกันค่ะ"


มาตรฐานในการตรวจปล่อยสินค้า

การตรวจสอบเอกสารด้านพิธีการศุลกากร ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของชุดใบขน เช่น ใบขน

 

สินค้าขาเข้า INV, B/L, PACKING ใบอนุญาตต่างๆ ส่วนจุดที่ต้องตรวจสอบในใบขนสินค้าขาเข้า ได้แก่


การพัฒนาทักษะเพื่อการก้าวผ่าน

กล่าวได้ว่าโค้งแรกของการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของศตวรรษที่ 21 เป็นการเข้าสู่การปฏิวัติทางการ

อุตสาหกรรมยุคที่ 4 (4R : 4" Industrial Revolution) เป็นยุคที่ชีวิตประจำวันของผู้คนตลอดจนรุรกรรม

ทางธุรกิจอยู่ภายใต้กระแสเทคโนโลยีก้าวหน้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านมัลติแชนแนล

ออนไลน์ ทำให้การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ภายในพริบตา ในภาคการผลิตและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูง

เข้ามามีบทบาท เช่น เอไอ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ฟินเทค ไอโอที ลีนออโตเมชั่น นาโนและไบโอเทคโนโลยี ฯลฯ

 

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิต ธุรกรรมทางการค้า โลจิสติกส์ เทคโนโลยีใหม่ทำให้


การควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าตู้ในเขตการท่าเรือ

โดยตัวแทนบริษัทเรือทำหน้าที่ในการบรรจุ ณ ลานบรรจุสินค้า CFS ของแต่ละ

 

ตัวแทนบริษัทเรือมีวิธีการในการทำงาน ดังนี้