Image
Logistics News & Article
การเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินค้า

ทำเลที่ตั้ง หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกที่สุด โดย คำนึงถึงผลประโยชน์ทุกด้านที่จะได้รับ เช่น กำไร ค่าใช้จ่าย การขนส่ง การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม ภายนอก จนสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดสินใจจะทำธุรกิจใดแล้วมักจะกำหนดวัตถุประสงค์ของ กิจการไว้ชัตเจนว่าจะผลิตอะไร เพื่อใคร ตลาดเป้าหมายใด และมีคุณภาพมากน้อยอยู่ในระดับใด


ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ควบคุมและติดตามสถานะ

ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ควบคุมและ ติดตามสถานะหลังการตรวจในระบบพิธีการไร้เอกสาร ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ควบคุมและติดตามสถานะหลังการตรวจในระบบพิธีการไร้เอกสารการทำงาน แยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้


RFID

RFID และ NFC เทคโนโลยีการติดตามคนไข้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปัญหาใหญ่ของโรงพยาบาลของภาครัฐฯ ก็คือการขาดแคลนครื่องมือทางการแพทย์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องมือดังกล่าวอาจมีเพียงพอต่อการใช้กับคนไข้แล้วก็ได้ แต่เมื่อเวลาจะใช้มักไม่ทราบว่าเครื่องมือดังกล่าวอยู่ที่ไหน ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีหอผู้ป่วยหลายหอหรือมีห้องดูแลผู้ป่วยหลายห้อง ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือ ดังกล่าวมีอายุการใช้งานนานเท่าไรแล้ว หรือควรถูกส่งไปดูแลรักษาเครื่องมือตามระยะเวลาที่กำหนดได้แล้วหรือไม่ เราไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลในการบันทึกการใช้งาน หรือหากมีการบันทึกข้อมูลก็ไม่ทราบว่า ข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหนและใครจะเป็นผู้นำข้อมูลนั้นมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม อีกปัญหาหนึ่งคือ


การจัดประเภทของเร่งด่วนขาเข้า

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับของเร่งด่วน จากที่กรมสุลกากรได้มีประกาศและออกระเบียบว่าด้วยของเร่งด่วนขาเข้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ โดย คำว่าของเร่งด่วน คือ ของที่ไม่ต้องเสียอากรขาเข้า และไม่เป็นของต้องห้ามของกำกัดในการนำเข้า และมีมูลค่าของสินค้า ไม่เกิน 1,500 บาท หรือของแถม ของให้เปล่าโดยไม่คิดมูลครวมถึงที่มูลค่าที่ต้องชำระภาษีอากรโดยมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท


ถุงลมกันกระแทกในงานขนส่งสินค้าคืออะไร?

ถุงลมกันกระแทกในงานขนส่งสินด้คืออะไร? สำหรับบทความนี้เราจะมแนะนำท่านผู้อนให้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสินค้า ขณะเคลื่อนย้ายถุงลมกันกระแทกสามารถเรียกได้หลากหลายซื่อ อาทิ Dunnage bag/ Dunnage airbag/ Airbags/ Air cushions/ Inflatable bags ถุงลมกันกระแทก ประกอบไปด้วย 3 ชั้น ชั้นในสุดประกอบด้วยถุง Polyethlene เพื่อใช้ป้องกันและรักษาลมไม่ให้รั่วออกจากถุงชั้นนอกคือ กระดาษคราฟชนิดพิเศษ


งานที่เกี่ยวข้องข้อปฏิบัติด่านศุลกากรภาคใต้

ด้วยบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์จํากัด เป็นบริษัทที่ให้บริการพิธีการศุลกากรชายแดนและขนส่งชายแดน ไปยังประเทศมาเลเซียโดยมีขั้นตอนการส่งออกดังนี้ การส่งออกทางบก ทางด่านศุลกากรสะเดา, ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์, ด่านศุลกากรวังประจัน, ด่านศุลกากร สุไหง-โกลก , ด่านศุลกากรตากใบ , ด่านศุลกากรเบตง หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง ผู้นําออก/ตัวแทนออกของ ยื่นใบกํากับการขนย้ายสินค้า ขั้นตอนการดําเนินการ 1. จัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่งออก/ผู้รับมอบอํานาจ หรือตัวแทน ยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมแบบ รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด เข้าสู้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร


การใช้สิทธิ

การใช้สิทธิ FTA อาเซียน-จีน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 ฉบับใหม่

ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีประกาศศุลกากรท 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตรา

อากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 23/07/2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และให้ระยะเวลาผ่อนผันให้ใช้ FORM E


ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการประกาศ กําหนดการใช้งานระบบฯ FORM E จากเดิมที่มีการใช้พิกัดศุลกากร 2012 โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองถิ่น ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับ ระบบฯ ให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) เท่านั้น อย่างไรก็ดีทางผู้ประกอบการสามารถใช้ผลต้นทุน ทางด่านถิ่นกําเนิดได้จนกว่าจะหมดอายุกรณีHS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าไม่ งไปจากเดิม ซึ่งหากกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเปลี่ยนแปลง ทางผู้ประกอบการต้องทําการยื่นขอผลการ (COPY) FORM E จากระบบฯ เดิมมาใช้กับระบบฯ ใหม่ได้ FORM E ภายใน 2012 ต้องมารับ FORM E ภายในวันพุธที่


มาตรฐานงานคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของสินค้า

มาตรฐานงานคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของสินค้า มาตรฐานงานคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของสินค้า 1. การตรวจสอบเอกสารและพิธีการศุลกากร 2. ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตามท่า ICD ต่างๆ 3. ข้อควรระมัดระวังในการทํางานสินค้าทั่วๆไป


ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล

สําหรับสินค้าที่ทําการนําเข้าส่งออกทุกวันนี้หากเป็นสินค้าทั่วไป (Normal goods) ก็จะไม่พบกับปัญหา เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกแต่หากเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ (Special goods) อย่างสินค้าที่มีมูลค่า สินค้าที่มีขนาด Over size แต่สําหรับสินค้าที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษและเสี่ยงต่อการทําการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็น สินค้าอันตราย(Dangerous goods)จะเป็นสินค้าจําพวกเคมีและวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายชนิดต่างๆสินค้าเหล่านี้ เจ้าของเรือหรือAgent เรือจะทําการเรียกหาเอกสารยืนยันความรุนแรงของสินค้าอันตรายนั้นๆ (Material Safety Data Sheet : MSDS)