Image
Logistics News & Article
TOYOTA

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 

.....“TOYOTA Motor East Japan” ประกาศระงับการผลิตในโรงงานในจังหวัดอิวาเตะ ระหว่างวันที่ 7-22 มิถุนายนและโรงงานที่หมู่บ้านโอฮิระ จังหวัดมิยากิ จะหยุดทำการผลิต 2 กะในวันที่ 9-11 มิถุนายน เนื่องด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขาด.....


รายงานพิเศษ

          บทความนี้มุ่งเน้นให้เห็นปรากฏการณ์ของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานหลังก้าวผ่านวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดครั้งใหญ่สุดของโลกในรอบศตวรรษ โดยเน้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อภาคอุตสาหกรรม-บริการ-ค้าปลีกค้าส่งและรูปแบบการจ้างงานรวมถึงลักษณะของอาชีพที่จะมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากเดิม มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบของไวรัสโคโรน่านำมาซึ่งการถดถอยทางเศรษฐกิจและความยากแค้นของการดำเนินชีวิตทั้งของไทยและโลก เศรษฐกิจจะกลับมาใกล้เคียงหรือเท่ากับปีพ.ศ.2562 ซึ่งเป็นปีก่อนวิกฤตอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี ที่ผ่านมาเกือบทุกประเทศอยู่ในสภาพเศรษฐกิจถดถอยอีกทั้งปีนี้ถูกซ้ำเติมจากการระบาดที่กลายพันธุ์รุนแรงกว่าเดิมตามมาอีกหลายระลอกจน “สศช.” มีการปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2564 จากร้อยละ 3 เหลือต่ำกว่าร้อยละ 2.0 แต่สำนักวิจัยเศรษฐกิจภาคเอกชนระบุว่าเศรษฐกิจปีนี้อาจขยายตัวได้ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้อาจเร็วไปที่จะสามารถบ่งชี้ชัดเจนว่าการระบาดของโควิด-19 จะยุติลงได้เมื่อใดเพียงแต่อยากให้ข้ามช็อตมองอนาคตข้างหน้าเพื่อให้เห็นภูมิทัศน์เศรษฐกิจและตลาดแรงงานหลังวิกฤตผ่านพ้นเป็นการบริหารความเสี่ยงเพื่อการก้าวผ่าน


การให้บริการงานขนส่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .....“สวัสดีครับ”.....ฉบับนี้ยังเป็นเรื่องการให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีการขยายกว้างมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากข่าวสารและสื่อต่างๆ อีกทั้งมาตรการของรัฐบาลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่กำหนดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดและการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆ  ฉะนั้นการ.....


โลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา....ท่ามกลางประเทศในกลุ่ม

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .....อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของโลจิสติกส์อยู่ไม่น้อยหากเทียบกันกับกลุ่มประเทศใน ASEAN ด้วยกัน โดยเฉพาะจากประเทศไทยไปกัมพูชาเพราะสามารถใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากชายแดนไทยเข้าไปถึงทุกจังหวัดในกัมพูชาได้ภายใน 1-2 วันเท่านั้น ปัจจุบันประเทศกัมพูชามี.....


การเลือกใช้ถุงมือยางให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 .....ถุงมือยางถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งระดับครัวเรือน จนไปถึงระดับอุตสาหกรรม ยิ่งในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้งานถุงมือยางเพิ่มยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันนิ้วมือของผู้สวมใส่ไม่ให้สัมผัสกับสิ่งของเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคแล้วนั้น ปัจจุบันใน.....


การจัดเรียงสินค้าขึ้นวางบนชั้นวางสินค้าประเภทต่างๆ (Selective

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .....ภาชนะบรรจุของ หรือสินค้าชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศที่เรียกว่า “คอนเทนเนอร์” ซึ่งนำเข้าในและจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุอยู่หรือไม่ให้ได้รับการยกเว้นอากร โดยดำเนินพิธีการศุลกากรว่าด้วย........


การนำเข้า-ส่งออกภาชนะบรรจุชนิดคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

.....ภาชนะบรรจุของ หรือสินค้าชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศที่เรียกว่า “คอนเทนเนอร์” ซึ่งนำเข้าในและจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุอยู่หรือไม่ให้ได้รับการยกเว้นอากร โดยดำเนินพิธีการศุลกากรว่าด้วย........


การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .....การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแจ้งรายการละเอียดหรือขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าชนิดของเครื่องมือแพทย์ ดังนี้

1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตแจ้งรายการละเอียดโดยมีวัตถุประสงค์การนำเข้า ได้แก่........


การเลือกใช้งานกระดาษลูกฟูกให้เหมาะกับสินค้า

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ 

 .....กระดาษลูกฟูกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นกระดาษลูกฟูกจึงมีหลากหลายประเภท แตกต่างตามการใช้งานและความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้........

 


ใช้

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

......การใช้ e- Form D ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้มีความตกลงในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในประเทศสมาชิก ซึ่งได้มีใช้ระบบ Self- certificate มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับระบบ Self-Certification คือ ระบบที่ผู้ทำการค้า/ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต (Certified Traders/Exporters) สามารถรับรอง.....