Image
Logistics News & Article
ความพึงพอใจของลูกค้าในงานด้านขนส่ง

การดำเนินงานด้านการบริหารธุรกิจ จะสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดการด้านองค์กรและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำภายในองค์กร ดังนั้นการทำธุรกิจหรืองานบริการใดๆ ก็ตามจะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารเองจะต้องรอบคอบและใส่ใจทุกกระบวนการทำงาน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งจะต้องวางข้อปฏิบัติกำหนดการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งในงานด้านขนส่งสินค้าได้หยิบยกตัวอย่างการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการให้บริการ ได้แก่ ......

 


จากยุค

วิวัฒนาการของการจัดการ Logistics นั้นเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1800 ในยุคล่าอาณานิคมซึ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการขนส่งและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยอังกฤษเป็นชาติผู้นำโลกเพื่อสร้างศักยภาพ (Versatility) และอำนาจในการยึดครองวัตถุดิบจากทั่วโลก ยิ่งกว่านั้นระบบ Logistics ยังได้เพิ่ม......


ปัญหาการส่งออกยางพาราในปัจจุบัน

การส่งออกยางพารามีตลาดสำคัญคือประเทศจีนคิดเป็น 80 % ของการส่งออกของไทย ปัจจุบันจีนเริ่มไปหาพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว ประมาณหนึ่งแสนตัน คาดว่าจะมีปริมาณส่งออกมาเพิ่มต่อเนื่องและจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยในอนาคต หากในแต่ละปีการส่งออกไปจีนของไทยลดลงทุกปี ทั้งเกษตรกรและผู้ส่งออกยางจะได้รับผลกระทบในอนาคตอย่างแน่นอน.....


การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

สำหรับบทความตอนที่ 2  เราจะอธิบายประเภทลักษณะและวิธีการเลือกใช้พาเลทแต่ล่ะประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าและประเภทการใช้งาน โดยมีวิธีการพิจารณาเลือกใช้พาเลท ได้แก่ การพิจารณาลักษณะ และขนาดของพาเลทให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้าย เช่น รถยกหรือรถลากพาเลท, การพิจารณาเลือกจากลักษณะและน้ำหนักของสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งประเภทพาเลทที่นิยมใช้.....


การปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าเพื่อถอนอายัดสินค้า

การอายัด คือ การเก็บรักษาวัตถุ เอกสารหรือของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการตามกฎหมายโดยมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษา ซึ่งมีเงื่อนไขให้ของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิมห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนำไปจำหน่าย จ่าย แจก และห้ามทำลาย หรือทำให้ขาดเสียหายชำรุด ลบเครื่องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามคำสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 6/2521 ว่าด้วยระเบียบเกี่ยวกับการยึด อายัด และการถอน ตามมาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและบทลงโทษ .......


การใช้สำเนา

จากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประสบปัญหาโรคระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจนำเข้า – ส่งออก ที่ต้องพึงพาวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวัตถุดิบที่นำเข้านั้น ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า กล่าวคือได้รับการลดหรือยกเว้นอากรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต้นฉบับ (Original Form E) มาแสดงในขณะที่ผ่านพิธีการศุลกากร 


สาระหน้ารู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสินค้าควบคุมเพิ่มเติม มีหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเป็นตัวหลักที่จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และฝุ่น PM 2.5 ทำให้ความต้องการของประชาชนภายในประเทศมีมากขึ้นและมีเสียงสะท้อนว่าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือกลายเป็นของหายาก ราคาปรับขึ้นหลายเท่า โดยหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้ว ก็มีประกาศมาตรการควบคุมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในขณะเดียวประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ.....


Covid-19

จากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่แพร่ระบาดในหลายๆประเทศ เริ่มส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มูลค่าการค้าขายกว่าสามหมื่นล้านบาท มูลค่าการส่งออกเริ่มลดลง อยู่ที่ประมาณ 9.56% มูลค่าการนำเข้าเริ่มลดลงอยู่ที่ประมาณ 25.99% อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไปยังท่าเรือปีนัง เนื่องจากทางประเทศจีนชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากไทยในกลุ่มยางพารา, ไม้ยางพารา, เฟอร์นิเจอร์ ......


ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าและพิกัดในระบบ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดของระบบงานย่อยกันเลย...ตัวแรกคือระบบ e-Customs Tariff Master Profile หรือ “ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าและพิกัดในระบบ Paperless e-Customs” ซึ่งเป็นระบบประเภท Online Checking ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ตามที่มีการบันทึกเข้าในระบบ Product Master Profiles ในระบบ Paperless e-Customs ได้เองตลอดเวลา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดทำใบขนสินค้าให้กับลูกค้า.....


การป้องกันรู้ทัน

ประเทศไทยวันนี้นอกจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่คุกคามสุขภาพต่อคนไทยแล้วยังมีภัยอันตรายที่ร้ายแรงอีกอย่างหนึ่งนั้นคือไวรัสโคโรน่าหรือเรียกกันว่า “ไวรัสโควิด-19 (COVID)” ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วประเทศจีนซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่าพันรายและมีแนวโน้มจะมากเพิ่มขึ้นอีกทั่วโลก เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดด้วยเช่นกันถึงแม้จะมีการควบคุมกักกันไวรัสแล้วก็ตาม