Image
Logistics News & Article
รายงานพิเศษ

เป็นที่ทราบดีว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุสี่ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตน่าจะเกินสองแสนคน ประเทศต่างๆ มีการปิดสนามบินไปจนถึงปิดเมืองส่งผลต่อการเดินทางไปมาหาสู่ทางอากาศลดลงเกินกว่า ร้อยละ 60 การล็อกดาวน์พื้นที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมากที่สุดในรอบเกือบ 70 ปี ไตรมาสแรกของปี 2563 จีดีพีของประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของไทยอยู่ในสภาวะหดตัว เช่น .......


สปป.ลาวไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้รายงานความคืบหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยาวนานติดต่อกันเป็นวันที่ 24 แล้ว นับจากวันที่ 13 เมษายน 2563  ทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปลดล็อคสถานที่ต่างๆ ให้กลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง โดยหนึ่งในนั้นคือ.....


วัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นอากรสำหรับนำมาผลิตหน้ากากอนามัย

ปัจจุบันทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 การสั่งซื้อแบบสำเร็จรูปมีต้นทุนในการจำหน่ายสูงจะมีผลกระทบต่อภาคประชาชน ตลอดจนเพื่อป้องกันการขาดแคลนและสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป ทางรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการผลิตและลดต้นทุนในการจำหน่าย ทางกระทรวงการคลังได้ประกาศให้วัตถุดิบที่จะนำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากากอนามัยได้รับการยกเว้นอากร สำหรับการ.....


การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ตามประกาศกรมศุลกากรที่81/2563  เป็นประกาศที่ทางกรมศุลกากรอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้นำเข้าเกี่ยวกับการแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) โดยประกาศนี้ใช้ในกรณีที่หน่วยงานที่มี.......


การคำนวณภาษีอากรนำเข้าจะต้องใช้ราคา

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้านั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้เองแต่ราคาในการซื้อขายหรือเงื่อนไขในการซื้อขายที่จะต้องนำมาเพื่อใช้ในการคิดคำนวณภาษีอากรขาเข้านั้นให้ใช้ราคา CIF ในการคำนวณซึ่งมีเงื่อนไขการส่งมอบคือผู้ขายจะสินสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อสินค้าวางบนเรือ ณ ต้นทางและผู้ขายรับผิดชอบในการทำพิธีการส่งออก รวมทั้ง......


การประชุม

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 V-Serve Group ได้ใช้วิธีการประชุมทางไกลกับทางสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดด้วยวิธี VDO Conference เช่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 มีการประชุมกับสาขาภาคใต้ทั้งที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมในไตรมาสแรก Q1/2563 ตัวเลขยอดขายของ V-Serve Group เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 % เป็นผลจากการหันมาใช้ช่องทาง Omni – Channel ด้วยการผสมผสานการทำตลาด Offline / Online ในช่วงที่ลูกค้าส่วนใหญ่ทำงาน Work From Home หรือไม่ให้เข้าพบ การทำการตลาด .....


อาหารและยารับมือกับสถานการณ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางเพื่อรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับผลกระทบจาก.....


ผลกระทบไวรัสโควิค-19

ผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง ล่าสุดสายเรือประกาศออกมาอย่างชัดเจน ยังไม่ปรับเพิ่มปริมาณเรือในทุกเส้นทางที่มีการปรับเปลี่ยนลดจำนวนเรือก่อนหน้านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่ลดลง ทั้งเส้นทาง.......


มาตรการสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มว่ามีผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทางการออกประกาศพรก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรไทยและทางบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป จึงได้มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดในองค์กรอย่างเข้มข้นเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องจึงได้มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้......

 


การปิดระบบ

กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศในเรื่องการปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพี่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่ โดยจะทำการปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ......