Image
Logistics News & Article
นำเข้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.....พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้มีการยกเลิกแก้ไขจาก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันมากขึ้น สำหรับการนำเข้าเนื้อสัตว์ หรือที่เรียกกันว่าซากสัตว์ ตามคำนิยามกำหนด “ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้วสิ่งใดๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทําประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” หากมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรทางผู้นำเข้าต้องมีการจัดเตรียมการยื่นขอใบอนุญาตก่อนกานำเข้ามา หากนำเข้ามาก่อนจะมีความผิดตามกฎหมายการควบคุมโรคระบาดของกรมปศุสัตว์ และหากได้รับอนุญาตให้นำเข้าหลังจากวันนำเข้าก็มีความผิดตามกฎหมายของกรมศุลกากร.....


ประเภทของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

.....การขนส่งสินค้าทางอากาศกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วความกลัวเกี่ยวกับโควิด-19 ลดลงแต่สนามบินต่างๆ ทั่วโลกยังคงมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสายและสินค้าที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าบ้างแต่ก็อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ สำหรับค่าระวางขนส่งราคายังสูงกว่าช่วงก่อนโดวิด-19 ร้อยละ 35-40 เป็นราคาค่าขนส่งที่ไม่เกี่ยวกับค่าน้ำมัน (Fuel charge) ที่แยกเก็บตางหากจากค่าระวางขนส่งสินค้าและค่าระวางขนส่งสินค้ายังเรียกเก็บแยกตามประเภทสินค้า โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีการดูแลจัดเก็บที่ต่างกันจึงทำให้ต้นทุนการจัดการต่างกัน.....


ฟิล์มยืด....อุปกรณ์สำคัญในงานโลจิสติกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร   รองกรรมการผู้จัดการ

.....................................ในปัจจุบันฟิล์มยืดพันพาเลทมีบทบาทสำคัญอย่างมากในงานโลจิสติกส์  และภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฟิล์มยืดหาซื้อได้ง่าย วิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากฟิล์มยืดพันพาเลทผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE , EVA และ PVC       มีคุณสมบัติสำคัญคือ  ใส เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเกาะติดกันเองได้โดยไม่ใช้ความร้อน  อีกทั้งมีประโยชน์หลากหลาย อาทิ

• ใช้พันรอบสินค้าเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า

• ช่วยประหยัดพื้นที่เก็บสินค้า

• ปกป้องสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง ไม่ให้โดนสินค้า

• ป้องกันสินค้าโค่นล้ม

 

นอกจากนี้ผู้ใช้งานฟิล์มยืดควรทราบปัจจัยในการพิจารณาใช้งานฟิล์มยืด ดังนี้

• ลักษณะของสินค้าที่จะใช้งานร่วมกับฟิล์มยืด :  หากสินค้าจัดเรียงซ้อนกันมีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกัน  สามารถพันฟิล์มยืดโดยใช้สูตร พันจากด้านล่าง 3 รอบ – ตรงกลาง 2 รอบ – ด้านบน 3 รอบ  แต่หากสินค้ามีลักษณะต่างกัน หรือมีเหลี่ยมมุมยื่นออกมา ต้องใช้ฟิล์มที่มีความหนามากขึ้นเพื่อป้องกันการทิ่มทะลุ

• อุณหภูมิ   :  ไม่ควรใช้ฟิล์มยืดพันสินค้าที่ตั้งอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา เนื้องจากความเย็นจะทำให้ความสามารถในการยืดตัวของเนื้อฟิล์มลดลง  และไม่ควรใช้งานในอุณภูมิสูงกว่า 50 องศา เนื่องจากความร้อนจะทำให้เนื้อฟิล์มคลายตัว ไม่ยึดเกาะกัน

• ความชื้น :  ไม่ควรใช้ฟิล์มยืดในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เนื่องจากจะทำเนื้อฟิล์มเกาะกันแน่น  เวลาแกะฟิล์มออกจะทำได้ยากกว่าปกติ

• ฝุ่นละออง : หลีกเลี่ยงใช้งานฟิล์มยืดพันสินค้าในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก เนื่องจากฝุ่นละอองจะเข้าไปปนเปื้อน ทำให้การเกาะติดของเนื้อฟิล์มลดลง......................................


การส่งออกยางไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดโลก

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้


......ในกลุ่มประเทศอาเซียนนับว่าเป็นผู้ส่งออกยางพาราออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ80โดยจะมีประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นประเทศ ผู้ส่งออกรายใหญ่ 4 อันดับแรกของโลกโดยไทยและอินโดนีเซียมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 60% ของการส่งออกยางพาราทั้งหมด โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาด33.1% ตามด้วยอินโดนีเซีย ที่มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน 30.7% ส่วนมาเลเซียและเวียดนามตามมาเป็นอันดับ 3 และ 4 โดยทั้งสองประเทศมีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 20.8%..........


V-Smart

คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ


V-Smart Tracking on Mobile เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ V-Serve Group ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบควบคุมงานต่างๆ ซึ่งต่อยอดมาจากระบบ One Finger Smart Tracking และ V-Smart Tracking on Web ตามลำดับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ/ติดตามสถานะการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แบบ Realtime ได้แก่

1. e-Shipment Tracking : ระบบตรวจสอบติดตามข้อมูล Job งานการนำเข้า-ส่งออก 

2. e-Customs Status : ระบบการติดตามสถานะของใบขนสินค้าขาเข้า- ขาออก แบบไร้เอกสาร

3. e-Customs Tariff Big Data : ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร 

4. Digital Tax Card & Duty Drawback (Section 29) Report : รายงานสถานะการตัดบัญชีคืนภาษีตามมาตรา 29 รวมถึงรายงานการขอชดเชยภาษี


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News September 2022  ฉบับประจำเดือนกันยายน 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

 

.......................................................

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยแะท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037  E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111   E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


การจองแคร่รถไฟมาเลเซียรูปแบบ

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานสาขาภาคใต้


......สืบเนื่องจากการส่งออกทางรถไฟผ่านช่องทางพรมแดนด่านปาดังเบซาร์ไปยังท่าเรือปีนัง ยังคงเป็นช่องทางหลักที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าในโซนภาคใต้ตอนล่างด้วยเหตุผลที่สำคัญคือมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีความปลอดภัยมากกว่าช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทน้ำยาง (Flexibags) ดังนั้นจึงส่งผลให้ช่องทางนี้ยังเป็นช่องทางที่น่าสนใจ ประกอบกับสาเหตุจาก บริษัทฯรถขนส่งในประเทศมาเลเซียได้มีการปรับราคาค่าขนส่งสูงขึ้น อันมีผลมาจากสถานการณ์ปรับราคาของน้ำมันในตลาดโลก......


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

............GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในการจัดเก็บในส่วนของอาหาร ส่วนประกอบอาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้จัดเก็บอาหารให้ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องมีทั้งการจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐาน และการควบคุมการจัดเก็บที่ดี ที่เน้นการป้องกันอันตรายของอาหารไม่ให้ปนเปื้อนสู่ผู้บริโภค การจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐาน จะเน้นในเรื่องการจัดการด้านสุขลักษณะอาหาร สถานที่จัดเก็บ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดเก็บ.............


การแสดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา


.........พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 59 บัญญัติว่า หีบห่อหรือภาชนะบรรจุของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องมีเครื่องหมายหรือเลขหมายกำกับหีบห่อหรือภาชนะบรรุของนั้น และต้องแสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายนั้นไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้นด้วย และมีมาตราที่กำหนดบทลงโทษไว้ในหมวดที่ 9 ของพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 211 บัญญัติว่า ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายหรือเลขหมายกำกับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  แต่กฎหมายกรมศุลกากรได้มีการกำหนด เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 กำหนดโทษปรับ 1,000 บาท และจัดทำเครื่องหมายเลขหมายให้ถูกต้อง.........


การเปลี่ยนแปลงของค่าระว่างขนส่งสินค้าทางเรือ

 บทความโดย คุณ โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

..............ปัจจุบันการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมที่สุดและทำให้เกิดการกระจายสินค้าไปยังส่วนต่างๆทั่วโลกแม้ว่าการเข้าถึงผู้รับสินค้าจำเป็นต้องอาศัยการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ประกอบเข้าด้วยกัน การขนส่งทางเรือทั้งที่เป็นการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบซึ่งค่าขนส่งจะถูกนำเข้ามารวมเป็นต้นทุนของสินค้า ดังนั้นข้อมูลการเพิ่มหรือลดลงของอัตราค่าระวางจะต้องทำให้สามารถเข้าถึงผู้ทำการนำเข้าส่งออกโดยเร็วและถูกต้องที่สุดเราจึงต้องทำการแจกแจงรายละเอียดเพื่อแยกส่วนให้เข้าใจและทำการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าขนส่งดังกล่าว..............