Image

Logistics News & Article

ตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่นมีความสำคัญกับการบรรจุตู้สินค้าอย่างไร

ตู้คอนเทนเนอร์มีความสำคัญต่อการการขนย้ายสินค้าข้อดีของ

การขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ คือทำให้การยกของหรือการ

เคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น การเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือหรือการ

เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไป อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงาน


ข้อควรระวังในการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งออกสินค้า

ปัจจุบันการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้มีกฎหมายควบคุมการ

นำเข้าและส่งออก ซึ่งทางผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้า ต้องพึงระวังสำหรับการนำเข้าสินค้า

และส่งออกสินค้า เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง คืออาจโดนยึดสินค้าและอาจ

มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าปรับเกิดขึ้น รวมถึงอาจโดนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วยและเป็นความผิดตามมาตรา

 

244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 สินค้าที่มีกฎหมายควบคุมมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ


กระดาษฉากมีความสําคัญกับงานบรรจุภัณฑ์อย่างไร

"ในบทความที่แล้วเราได้อธิบายข้อมูลเบื้องตันเกี่ยวกับ "กระดาษฉากไปแล้ว" สำหรับครั้งนี้ เราจะมาอธิบาย

 

การใช้งานและข้อควรระวังกันค่ะ"


มาตรฐานในการตรวจปล่อยสินค้า

การตรวจสอบเอกสารด้านพิธีการศุลกากร ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของชุดใบขน เช่น ใบขน

 

สินค้าขาเข้า INV, B/L, PACKING ใบอนุญาตต่างๆ ส่วนจุดที่ต้องตรวจสอบในใบขนสินค้าขาเข้า ได้แก่


การพัฒนาทักษะเพื่อการก้าวผ่าน

กล่าวได้ว่าโค้งแรกของการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของศตวรรษที่ 21 เป็นการเข้าสู่การปฏิวัติทางการ

อุตสาหกรรมยุคที่ 4 (4R : 4" Industrial Revolution) เป็นยุคที่ชีวิตประจำวันของผู้คนตลอดจนรุรกรรม

ทางธุรกิจอยู่ภายใต้กระแสเทคโนโลยีก้าวหน้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านมัลติแชนแนล

ออนไลน์ ทำให้การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ภายในพริบตา ในภาคการผลิตและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูง

เข้ามามีบทบาท เช่น เอไอ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ฟินเทค ไอโอที ลีนออโตเมชั่น นาโนและไบโอเทคโนโลยี ฯลฯ

 

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิต ธุรกรรมทางการค้า โลจิสติกส์ เทคโนโลยีใหม่ทำให้


การควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าตู้ในเขตการท่าเรือ

โดยตัวแทนบริษัทเรือทำหน้าที่ในการบรรจุ ณ ลานบรรจุสินค้า CFS ของแต่ละ

 

ตัวแทนบริษัทเรือมีวิธีการในการทำงาน ดังนี้


พิธีการศุลกากรเพื่องานแสดงนิทรรศการ

พิธีการศุลกากรมีหลากหลายแยกย่อยตามพันธะกิจของงานศุลกากร บางส่วนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจและประเภทของงานการนำเข้า-ส่งออก ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก


การค้าการลงทุนขนส่งข้ามแดน

เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยคุณสาธิต ม่วงงาม ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสาขาเมียนมาและ โลจิสติกส์ข้ามแดนร่วมกับ คุณโยชินาริ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ทากาเซะ (จแปน) พันธมิตรร่วมธุรกิจสัญชาติ ญี่ปุ่น ได้เดินไปยังนิคมอุตสาหกรรมติลาวา ประเทศเมียนมา เพื่อโปรโมทการให้บริการงานขนส่งสินค้าข้ามแดนจาก ประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศเมียนมา


IoT.

Internet of Things (oT) พัฒนามาจากเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radio-frequency

Identification (RFID) และปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Internet ไม่ว่าจะเป็น 3G, 4G และ

5G ที่กำลังจะนำมาใช้งานในบ้านเราเร็วๆนี้ โดยพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างวัตถุสิ่งของหรือโครงสร้าง

ทางกายภาพ เข้ากับโครงสร้างด้านดิจิทัล หรือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเซ็นเชอร์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและวัตถุในเครือข่าย กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานวัตถุสิ่งของในเครือข่าย

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone

ในปัจจุบัน วัตถุสิ่งของที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะ Smart Phone


มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ความเสี่ยง

บุคลากรในงานให้บริการขนส่งสินค้า ภายใต้การแข่งขันทุกรูปแบบในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ให้บริการต่าง ๆ จำเป็นต้องป้องกันงานบริการของตนเองให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การสั่งงาน ระบบการทำงานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากรวมไปถึงการควบคุมและวัดผลการ ทำงานซึ่งเป็นการสร้างความนเชื่อถือให้กับลูกค้า