Image
Logistics News & Article
การใช้สิทธิ

การใช้สิทธิ FTA อาเซียน-จีน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 ฉบับใหม่

ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีประกาศศุลกากรท 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตรา

อากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 23/07/2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และให้ระยะเวลาผ่อนผันให้ใช้ FORM E


ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการประกาศ กําหนดการใช้งานระบบฯ FORM E จากเดิมที่มีการใช้พิกัดศุลกากร 2012 โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองถิ่น ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับ ระบบฯ ให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) เท่านั้น อย่างไรก็ดีทางผู้ประกอบการสามารถใช้ผลต้นทุน ทางด่านถิ่นกําเนิดได้จนกว่าจะหมดอายุกรณีHS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าไม่ งไปจากเดิม ซึ่งหากกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเปลี่ยนแปลง ทางผู้ประกอบการต้องทําการยื่นขอผลการ (COPY) FORM E จากระบบฯ เดิมมาใช้กับระบบฯ ใหม่ได้ FORM E ภายใน 2012 ต้องมารับ FORM E ภายในวันพุธที่


มาตรฐานงานคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของสินค้า

มาตรฐานงานคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของสินค้า มาตรฐานงานคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของสินค้า 1. การตรวจสอบเอกสารและพิธีการศุลกากร 2. ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตามท่า ICD ต่างๆ 3. ข้อควรระมัดระวังในการทํางานสินค้าทั่วๆไป


ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล

สําหรับสินค้าที่ทําการนําเข้าส่งออกทุกวันนี้หากเป็นสินค้าทั่วไป (Normal goods) ก็จะไม่พบกับปัญหา เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกแต่หากเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ (Special goods) อย่างสินค้าที่มีมูลค่า สินค้าที่มีขนาด Over size แต่สําหรับสินค้าที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษและเสี่ยงต่อการทําการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็น สินค้าอันตราย(Dangerous goods)จะเป็นสินค้าจําพวกเคมีและวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายชนิดต่างๆสินค้าเหล่านี้ เจ้าของเรือหรือAgent เรือจะทําการเรียกหาเอกสารยืนยันความรุนแรงของสินค้าอันตรายนั้นๆ (Material Safety Data Sheet : MSDS)


การเคลื่อนย้ายสินค้าสำหรับการขนส่งทางเรือ

การเคลื่อนย้ายสินด้สำหรับการขนส่งทางเรื่อ การเคลื่อนย้ายสินด้สำหรับการขุนส่งทางเรือ จะขนย้ายแบบ Conventional หรือ Break Bulk ซึ่งจะทำการ ขนย้ายสินค้าเป็นชิ้น หรือเป็นหีบห่อจากเรื่อ เพื่อนำมาเก็บในคลังสินด้หรือโกดังสำหรับเก็บสินค้ นอกจากนี้ยังมีการขุน ย้ายอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า "Over Sde Cargo" แต่จะไม่ใช่การขนสินคจากเรือไปยังคลังสินด้ แต่เป็นการส่งเรือมารับ สินค้าที่ข้างลำแทนการขนถ่ายสินค้าขึ้นบก โดยการขนถ่ายสินด้แบบตู้คอนทนเนอร์จะทำได้ทั้งหมด แบบแล้วแต่กรณี 1. FCL/FCL เป็นการที่ผู้ส่งสินครับตู้คอนเทนเนอร์มาบรรจุสินด้ด้วยตนเองที่โกดัง และเมื่อถึงปลายทางก็ จะไปปิดที่โกดัง มีลักษณะคล้ายการขนส่งแบบ Door to Door 2. FCLLCL เป็นการเคลื่อนย้ยสินค้าแบบผู้ส่งสินค้าจะไปรับตู้มาบรรจุเอง แต่การเปิดสินค้าจะทำโดยบริษัท เรือแทน


มาตรฐานฝ่ายปฏิบัติการและจัดส่งสินค้าขาเข้า

ในหัวข้อฝ่ายปฏิบัติการขาเข้าซึ่งเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่อยู่ในสังกัด Customs Broker ซึ่งมีการจัดทำ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความเป็นเลิศ V-SERVE 4.0 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการปฎิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการควบคุมทุกมิติทั้งก่อนปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยใช้แผนปฏิบัติ การ Works Excellence


มาตรฐานความปลอดภัยและซัพพลายเชนขนส่ง

การพัฒนาระบบขนส่งด้วยรถบรรทุกมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านขนส่ง เพื่อให้ ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านขนส่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพและเข้าใจระบบมาตรฐานที่จะต้องแข่งขันด้านองค์กร บุคลากร ด้านยานพาหนะ ด้านการพึงพอใจของลูกค้า ผู้้ประกอบการจะต้องนํามาตรฐานใช้เป็นแนวทาง และ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน จัดทํามา ตัวกําหนด


บทความคลัสเตอร์ยางและความรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานยาง

บทความคลัสเตอร์ยางและความรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานยาง บทวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกยางพาราในช่วงวิกฤตการส่งออก ในช่วงไตรมาสแรกของปี สถานการณ์การส่งออกยางเริ่มชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คาดการณ์ว่าจะชะลอตัว ประมาณ 34 เดือนหลังจากนี้ไป อันเกิดมาจากหลายๆปัจจัย ดังนี้


การเพิ่มประสิทธิภาพแพ็คเกจคืออะไร

การเพิ่มประสิทธิภาพแพ็คเกจคืออะไร หากเรากำลังมองหาวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัท หลายคนอาจมองหาวิธีการลดเวลาหรือ ค่าใช้จ่ายในแผนกต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนึงถึงวิธีการจัดส่งจัดเก็บหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขาย แต่เรื่องบรรจุภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์กลับไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดในห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง ซึ่งจริงๆแล้วมันมีบทบาทสำคัญในการขนส่งและผลิต ผลิตภัณฑ์


ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจีน

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ปีกจากจีน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้สิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนําสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ใน หลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล LIAONING (ซีโรไทป์H5N1) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล YUNNAN (ซีโรไทป์H5N6) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถ แพร์กระจายไปอย่างกว้างขวางได้