Image
Logistics News & Article
การควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าตู้ในเขตการท่าเรือ

โดยตัวแทนบริษัทเรือทำหน้าที่ในการบรรจุ ณ ลานบรรจุสินค้า CFS ของแต่ละ

 

ตัวแทนบริษัทเรือมีวิธีการในการทำงาน ดังนี้


พิธีการศุลกากรเพื่องานแสดงนิทรรศการ

พิธีการศุลกากรมีหลากหลายแยกย่อยตามพันธะกิจของงานศุลกากร บางส่วนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจและประเภทของงานการนำเข้า-ส่งออก ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก


การค้าการลงทุนขนส่งข้ามแดน

เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยคุณสาธิต ม่วงงาม ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสาขาเมียนมาและ โลจิสติกส์ข้ามแดนร่วมกับ คุณโยชินาริ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ทากาเซะ (จแปน) พันธมิตรร่วมธุรกิจสัญชาติ ญี่ปุ่น ได้เดินไปยังนิคมอุตสาหกรรมติลาวา ประเทศเมียนมา เพื่อโปรโมทการให้บริการงานขนส่งสินค้าข้ามแดนจาก ประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศเมียนมา


IoT.

Internet of Things (oT) พัฒนามาจากเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radio-frequency

Identification (RFID) และปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Internet ไม่ว่าจะเป็น 3G, 4G และ

5G ที่กำลังจะนำมาใช้งานในบ้านเราเร็วๆนี้ โดยพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างวัตถุสิ่งของหรือโครงสร้าง

ทางกายภาพ เข้ากับโครงสร้างด้านดิจิทัล หรือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเซ็นเชอร์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและวัตถุในเครือข่าย กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานวัตถุสิ่งของในเครือข่าย

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone

ในปัจจุบัน วัตถุสิ่งของที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะ Smart Phone


มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ความเสี่ยง

บุคลากรในงานให้บริการขนส่งสินค้า ภายใต้การแข่งขันทุกรูปแบบในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ให้บริการต่าง ๆ จำเป็นต้องป้องกันงานบริการของตนเองให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การสั่งงาน ระบบการทำงานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากรวมไปถึงการควบคุมและวัดผลการ ทำงานซึ่งเป็นการสร้างความนเชื่อถือให้กับลูกค้า


การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินด

การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินด (ต่อ) ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินคเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างทำเล-ที่ตั้งแต่ละแห่ง เพื่อได้ทำเลที่ตั้งที่มีตันทุนที่ต่ำที่สุดมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการธุรกิจ โดยจะทำการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆ


การนําเข้ามะพร้าว

จากบทความครั้งที่แล้วว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์, มาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศของกระทรวงพาณิชย์

กําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร


กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้ FORM E ใหม่

ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้ FORM E ใหม่ โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน

2562 นั้น ซึ่งมีข้อแตกต่างจาก FORM E แบบเดิม โดยมีหัวข้อที่เปลี่ยนแปลง ดังรายการดังนี้


กระดาษฉากมีความสำคัญกับงานบรรจุภัณฑ์อย่างไร?

หลายท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ "โลจิสติกส์" คงเคยประสบปัญหาบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายระหว่าง เคลื่อนย้ายสินด้ อาทิ กล่องบรรจุภัณฑ์โดยกดทับ มุมกล่องนบเบี้ยว เป็นต้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวค่ะ


มาตรฐานในการตรวจปล่อยสินค่าเครื่องจักรมีมูลค่าสูง

มาตรฐานในการตรวจปล่อยสินคเครื่องจักรมูลค่สูง มีดังนี้

1) การตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทำงาน เช่น อัตราพิกัดศุลกากร, จำนวนหีบห่อ, ชื่อสินค้า, ปริมาณใบตราส่ง

2) ตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์หรือฟอร์มต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น ฟอร์ม E, ฟอร์ม D, ใบอนุญาต และอื่น ๆ

3)สำรวจสภาพสินค้าให้ละเอียด เช่น การวัดขนาดความกว้าง X ยาว X สง เพื่อจัดเตรียมรถให้พร้อม