Image
Logistics News & Article
รัฐบาลมาเลเซีย-จีนบรรลุข้อตกลงยอมรับ…ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดโควิด-19

 

 บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

.......จากที่นายฮิชามมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เดินทางเยือนประเทศจีนได้มีการเปิดเผยในระหว่างการเดินทางว่า มาเลเซียและจีนได้ตกลงกันในหลักการที่จะให้การยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition) สำหรับใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แบบดิจิทัล เพื่อใช้เป็น.........


การจำแนกประเภทพิกัดของเหล็กแผ่น

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .......การจำแนกประเภทพิกัดของแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) โดยจัดอยู่ในหมวด 15 โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ ตอนที่ 72 เหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งจะกล่าวถึงความแตกต่างของเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็น ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกว่าไม่เจือ หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ มีความ.........


การปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าเพื่อถอนอายัดสินค้า

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

......การอายัด คือ การเก็บรักษาวัตถุ เอกสารหรือของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการดาเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษา โดยมีเงื่อนไขให้ของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนำไปจำหน่าย จ่าย แจก และห้ามทำลาย หรือ......


ประเภทรถขนส่งสินค้าจากด่านศุลกากรเมียวดี-เมืองชั้นในประเทศเมียนมาร์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ  ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .......หลังจากที่มีการผ่านพิธีการ ฯ ในส่วนของการตรวจสอบสินค้าขาเข้า (บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ฝั่งประเทศเมียนมาร์ ) แล้วรถขนส่งสินค้าของฝั่งประเทศไทยจะทำการขนสินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าหรือจุดที่เรียกว่า “Myawaddy Trade Zone” ซึ่งจะอยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ.........


การดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรเมียวดี

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ตำแหน่งผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .......การนำเข้าสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากรเมียวดีในปัจจุบัน สามารถดำเนินการขนส่งสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางอนุมัติ (สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่ 2) และช่องทางธรรมชาติ (นอกทางอนุมัติ) ซึ่งในช่องทางนี้ต้องตรวจสอบประกาศจากทาง.........

 


กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร  ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .......เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้าสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้าที่มาจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ทางกรมศุลกากรได้จัดให้มีกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) เป็น.........

 


วิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลก

บทความโดยคุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

........ระบบการขนส่งทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อย่างรุนแรง สถานการณ์นี้สามารถพูดได้ว่าส่งผลกระทบในระดับโลกเนื่องจากการขาดตู้คอนเทนเนอร์จะ..........


การส่งออกสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศเข้าเขตปลอดอากร

บทความโดยคุณมานะ พุ่มสอาด ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

 ........ปัจจุบันนี้มีโรงงานผู้ผลิตสินค้าหลายๆ บริษัทได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าในเขตปลอดอากรมากขึ้น ซึ่งทางโรงงานเหล่านี้จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องการยกเว้นอากรภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ มากมาย จึงเป็นที่มาของผู้ผลิตสินค้าจะต้องนำวัตถุดิบต่าง ๆ เข้ามาที่โรงผลิตในเขตปลอดอากร ในการรับสินค้าจึงจะต้อง..........


นำเข้าสินค้าควบคุมเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศ…ต้องผ่าน“สมอ.”ก่อนนำเข้า

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

 ........ยุคโลกาวิวัฒน์ การแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในของแต่ละประเทศ และคุมครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้านความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เป็นต้น  ทางหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ..........


ประเภทของวัตถุอันตรายและสารเคมี

บทความโดยคุณวีรวรรณ รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

วันที่ 29 มีนาคม 2564

........วัตถุอันตราย หมายถึง 1.วัตถุระเบิดได้  2.วัตถุไวไฟ  3.วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์  4.วัตถุมีพิษ  5.วัตถุที่ทำให้เกิดโรค  6.วัตถุกัมมันตรังสี  7.วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  8.วัตถุกัดกร่อน  9.วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ดังนี้..........