Image
Logistics News & Article
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถูกต้อง-ปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถูกต้อง-ปลอดภัย เพื่อการส่งมอบสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย ประกอบด้วย - ด้านเอกสาร - ตรวจสอบ PLAN งานประจ าวัน - รับใบขนสินค้าและตรวจสอบเอกสาร INV, Packing, BL, D/O ให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบยอดค่าภาษีในเช็คให้ตรงกับใบขนสินค้าขาเข้า - ตรวจสอบยอดค่าภาระการท่าเรือให้ตรง - ตรวจสอบใบจองรถที่รับมาจากทาง CS พร้อมใบส่งสินค้าว่ารายละเอียดถูกต้อง


การนำเข้ามะพร้าว_Part1

การกําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยที่มีความจําเป็นเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสมควรกําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด ระเบียบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร การนําสินค้ามะพร้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 0801.12.00, 0801.19.10 และ 0801.19.90 เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องนําเข้ามาทางสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพหรือ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นําเข้าได้ 4 ประเทศเงื่อนไขการนําเข้าแต่ละประเทศดังรายละเอียดต่อไปนี่


เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) หมายถึง โมเดลที่ทำให้เกิดการเข้าถึงและ ใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น เครือข่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล แอพพลิเคชั่น และระบบบริการอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น โดยผู้ให้บริการสามารถจัดเตรียมและปรับเปลี่ยนทรัพยากรคอมพิวเตอร์เหล่านี้ให้ พร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


ถุงลมกันกระแทกมีขั้นตอนและวิธีการใช้งานอย่างไร

“สวัสดีค่ะ...เราได้เคยแนะนําให้รู้จักอุปกรณ์ถุงลมกันกระแทกที่ใช้การขนส่ง สินค้าที่เรียกว่า ถุงลมกันกระแทก ไปแล้ว (หากสนใจสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ www.v-servegroup.com เลือกเมนู News & Article เรื่อง ถุงลมกันกระแทก ในงานขนส่งสินค้า คืออะไร? เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ) ในครั้งนี้จะอธิบายขั้นตอนและการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


การขนส่งทาง

โดยทั่วไปแล้วสินค้าที่ทําการส่งออกทางเครื่องบิน จากประเทศไทยจะทําการส่งออกไปพร้อมกับการเดินทาง ของผู้โดยสารเป็นหลัก (Passenger Aircraft) โดยทําการบรรจุสินค้าไว้ที่บริเวณใต้แผ่นรองรับผู้โดยสาร (Lower deck) แล้วจึงทําการส่งออกเพื่อไปต่อเครื่องซึ่งเป็นเครื่องขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ (Freighter, Cargo Aircraft) ที่ประเทศที่เป็นศูนย์กลาง (HUB) ของแต่ละสายการบินดังนั้นปริมาณสินค้าจึงจะต้องนําไปรวบรวบกันอีกที เราจะ เห็นได้ว่าการประสานงานกันในระบบงานขนส่งทาง Air จะต้องมีความแม่นยําอย่างที่สุดผู้ทําการ Book Flight


การประกันเวลาการส่งมอบและการปฏิบัติงานให้บริการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย

ในปัจจุบันการทำธุรกิจด้านให้บริการหรือเป็นตัวแทนให้กับผู้ใช้บริการมีการแข่งขันการสูง ดังนั้นเราจะต้อง มุ่งเน้นแข่งขัน ในเรื่องของการให้บริการเป็นหลัก เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ซึ่งจะ ส่งผลให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของเราแบบยั่งยืน ดังนั้นเราจะต้องพยายามพัฒนา-ปรับปรุงและเสริมสร้างการ ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและจะต้องสร้างและพัฒนา การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง


สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของเมียนมา

ภาพรวมด้านการลงทุนทางตรงของต่างประเทศในเมียนมา (FD) ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2018-19 ของเมียนมา (เดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission : MIC) อนุมัติโครงการไปแล้ว คิดเป็นมูลค่า 2,499.41ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพบว่าสิงคโปร์มีการลงทุนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 มูลค่า 1,60.053 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.02 รองลงมาคือ จีน มีการลงทุนเป็นอันดับ 2 มูลค่า 323.282 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.93 และ ฮ่องกงเป็นอันดับที่ 3 มูลค่า 252.105 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.09 ขณะที่ไทยมีการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 4 มูลค่า 118.634 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.75 และ เกาหลีใต้มีมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับที่ 5 มูลค่า 74.866 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 มูลค่าการลงทุนจากต่งประเทศ 5 อันดับแรก ต.ค. 61- พ.ค. 62


การเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินค้า

ทำเลที่ตั้ง หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกที่สุด โดย คำนึงถึงผลประโยชน์ทุกด้านที่จะได้รับ เช่น กำไร ค่าใช้จ่าย การขนส่ง การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม ภายนอก จนสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดสินใจจะทำธุรกิจใดแล้วมักจะกำหนดวัตถุประสงค์ของ กิจการไว้ชัตเจนว่าจะผลิตอะไร เพื่อใคร ตลาดเป้าหมายใด และมีคุณภาพมากน้อยอยู่ในระดับใด


ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ควบคุมและติดตามสถานะ

ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ควบคุมและ ติดตามสถานะหลังการตรวจในระบบพิธีการไร้เอกสาร ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ควบคุมและติดตามสถานะหลังการตรวจในระบบพิธีการไร้เอกสารการทำงาน แยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้


RFID

RFID และ NFC เทคโนโลยีการติดตามคนไข้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปัญหาใหญ่ของโรงพยาบาลของภาครัฐฯ ก็คือการขาดแคลนครื่องมือทางการแพทย์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องมือดังกล่าวอาจมีเพียงพอต่อการใช้กับคนไข้แล้วก็ได้ แต่เมื่อเวลาจะใช้มักไม่ทราบว่าเครื่องมือดังกล่าวอยู่ที่ไหน ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีหอผู้ป่วยหลายหอหรือมีห้องดูแลผู้ป่วยหลายห้อง ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือ ดังกล่าวมีอายุการใช้งานนานเท่าไรแล้ว หรือควรถูกส่งไปดูแลรักษาเครื่องมือตามระยะเวลาที่กำหนดได้แล้วหรือไม่ เราไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลในการบันทึกการใช้งาน หรือหากมีการบันทึกข้อมูลก็ไม่ทราบว่า ข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหนและใครจะเป็นผู้นำข้อมูลนั้นมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม อีกปัญหาหนึ่งคือ