Image

Logistics News & Article

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้และบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง

การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พศ. ๒๕๖ กำหนดสินค้าควบคุม

๔๖ รายการ และบริการควบคุม ๖ รายการ ไปแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์

และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน

การกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการคอันไม่เป็นธรรม

 


โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน....

เริ่มต้นคริสตศักราช 2020 เป็นการเริ่มต้นทศวรรษใหม่ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยิ่ ซึ่งมีการ พัฒนาต่อยอดจากทศวรรษที่ผ่านมาไปสู่ความป็นสมาร์ทเทคโนโลยีเต็มตัวที่มีความซับซ้อนมีความเป็นอัจฉริยะ จากที่ ใช้อยู่ในธุรกิจ-อุตสาหกรรมไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนโลกทั้งใบถูกเชื่อมต่อรับรู้ข่าวสารภายใต้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social Network) เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยสำคัญกดดันภาคอุปทานให้มีการเร่ง ตัวพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความชับซ้อนที่สูงขึ้นเพื่อสอดรับกับความต้องการไม่ว่าที่ไหนในโลกถูกเชื่อมเป็นหนึ่งเดียว อย่างไร้ข้อจำกัด (Cross Nation Social Network) ภายใต้ระบบแอพอัจริยะปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI : Artificial Intelligent) ถูกนำมาใช้ตั้งแคในระดับครัวเรือน, สำนักงาน, โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร, โลจิสติกส์ ภาคการผลิต, ภาคบริการ, ภาคเกษตรกรรม, ด้านการศึกษา, ด้านการแพทย์, นาโน-ไบโอ เทคโนโลยี, โดรนที่เชื่อมโยงผ่าน ดาวเที่ยม ฯลฯ

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการคและอุตสาหกรรมไทย


เรื่อง

บทความเมื่อเดือนที่ผ่านมา เราได้อธิบายประเภทและประโยชน์ของสายรัดสินด้กันไปบ้างแล้ว (หากท่านสนใจอ่านย้อนหลังสามารถอ่านได้ที่บทความเรื่อง "การเลือกใช้สายรัดสินค้ให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ(ตอนที่ 1)" และในบทความนี้เราจะมาอธิบายประเภทของสายรัดสินด้กันต่อเลยนะคะ

 

 

 


เรื่อง

 

สายรัดพลาสติก จัดเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหมวด Packing มีความสำคัญเป็นอย่งมากในงานโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจหรือโรงงานต่างๆ ที่จะต้องมีการแพ็คสินค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรัดกล่อง รัตสินค้าหรือแม้แต่รัดสินค้ากับพาเลก ประโยชน์คือช่วยเพิ่มความแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้น สินค้าไม่หลุดกระจายหรือร่วงหล่นในขณะเคลื่อนย้าย

 

บทความโตยคุณปียรัตน์ ศุภสมุทร V-SERVE

รองประธานกรรมการบริษัท


ยกเลิกสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตในการส่งออก

สินค้าที่มีการซื้อขายทั่วไป แต่สามารถนำไปใช้ออกแบบ/พัฒนา/ผลิตใช้/คัดแปลงให้เป็นอาวุธที่สามารถ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ รังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ เป็นตัน หรือที่เรียกว่า อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (WMD : Weapons of Mass Destruction) อยู่ในข่ายสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตในการส่งออก เช่น ตัวอย่างสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้


นวัตกรรมขับเคลื่อนวี-เซิร์ฟ

จากการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2020 ของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการสำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร (Inside-Out) และจากภายนอกองค์กร (Outside-In) เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองความต้องการทั้งจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, ผู้บริหาร, คู่ค้า, กลุ่มลูกค้า รวมถึงอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์ จึงพบว่าประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขาดไม่ได้และต้องมีการพัฒนา-ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านนั้นคือ “การพัฒนานวัตกรรมกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า” (Innovations Development) เพื่อทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่ากับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่กระชับ รวดเร็ว และสนองตอบความต้องการได้ตรงจุด (Smart Business Value Service) และนั้นจึงเป็นที่มาของ “นวัตกรรมขับเคลื่อนวี-เซิร์ฟฯ สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Office เต็มรูปแบบ” (V-Serve e-Smart Business 2020)  ซึ่งมีทั้งระบบที่วี-เซิร์ฟฯ ได้ทำการพัฒนาและนำมาใช้แล้ว อีกทั้งยังนำไปต่อยอดและพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าที่ต้องสะดวก ง่าย และรวดเร็ว! 


พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดนไทย

 

จากที่รัฐบาทไทย และรัฐบาลเมียนมา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโชงในกาส่งสิ นค้และผู้โดยสาร ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้ยานพาหนะของผู้ประกอบการ

ขนส่งระหว่างประเทศของประเทศภาคี โตยสิทธิจราจรในประเทศภาคีเป็นการชั่วคราวโดยของหรือสินค้ให้ดำเนินพิธีการ

ศุลกากรนำเข้า -ส่งออก ถ่ายลำหรือผ่านแดน ซึ่งได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 มาเป็นทางปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากร มุ่งประสงค์ ให้สิทธิกับยานพาหนะที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานขนส่งของประเทศภาคี

โตยยานพาหนะตังกล่วจะได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 3 (ค)

ภาค 4 ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. 2530 และทำ

การวางประกัน ตามเส้นทางที่กำหนด ณ จุดผ่านเข้าและจุดผ่านออก

ตามเส้นทางแนว ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก รวมถึง

เส้นทางไปยังเศรษฐกิจ พิศษติลาวาของประเทศเมียนมา และเส้น

แม่สอด - เมียวดี ทั้งนี้ในส่วนของสินด้ หรือผู้โดยสารที่มาพร้อมกับ

ยานพาหนะจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรและ

 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


การจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า

เพื่อให้มีการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน โดยผู้บริการคลังสินค้จะต้องวางแผนทำการแบ่งประเภทของสินค้ที่จะนำมาจัดเก็บในการจัดวางตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าของแต่ละประเภท และภายในแต่ละกลุ่มสินค้าก็จะมีการแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มย่อยออกไปตามแต่ละประเภทของกลุ่มสินค้า


ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในโลกยุคปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ในขณะเดียวกันข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมยหรือถูกทำลายได้ 


การการตรวจปล่อยสินคประเภท

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า "LCL" (Less Than Container Load) ซึ่งLCL นั้นหมายถึงการขนส่งแบบแบ่งพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้หลายๆบริษัทรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วน

ข้อดีของ LCL คือจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อเราทำการขนส่งสินคจำนวนไม่มาก