Image
Logistics News & Article
บทความคลัสเตอร์ยางและความรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานยาง

บทความคลัสเตอร์ยางและความรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานยาง บทวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกยางพาราในช่วงวิกฤตการส่งออก ในช่วงไตรมาสแรกของปี สถานการณ์การส่งออกยางเริ่มชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คาดการณ์ว่าจะชะลอตัว ประมาณ 34 เดือนหลังจากนี้ไป อันเกิดมาจากหลายๆปัจจัย ดังนี้


การเพิ่มประสิทธิภาพแพ็คเกจคืออะไร

การเพิ่มประสิทธิภาพแพ็คเกจคืออะไร หากเรากำลังมองหาวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัท หลายคนอาจมองหาวิธีการลดเวลาหรือ ค่าใช้จ่ายในแผนกต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนึงถึงวิธีการจัดส่งจัดเก็บหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขาย แต่เรื่องบรรจุภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์กลับไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดในห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง ซึ่งจริงๆแล้วมันมีบทบาทสำคัญในการขนส่งและผลิต ผลิตภัณฑ์


ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจีน

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ปีกจากจีน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้สิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนําสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ใน หลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล LIAONING (ซีโรไทป์H5N1) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล YUNNAN (ซีโรไทป์H5N6) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถ แพร์กระจายไปอย่างกว้างขวางได้


การส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

การส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Customs Electronic System : TCES) ของการใช้สิทธิยกเว้นอากรประเภท 7 ภาค 4 สำหรับการนำของเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยตามประกาศกรมศุลกากรที่66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ในหมวดที่ 2 ส่วนที่ 7 ว่ด้วยเรื่อง การปฏิบัติพิธีการนำเข้าในส่วนอื่นๆโดยมิได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


การติดตามสถานะ

การติดตามสถานะ 0409 ของใบขนสินค้าขาออกหลังจากเรือออก มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ ตรวจสอบใบขนสินค้ที่ทำการตรวจปล่อยและเรือออกเรียบร้อยแล้ว ว่าได้รับสถานะ 0409 หรือไม่ ซึ่งโดย เฉลี่ยจะได้รับการตอบกลับสถานะ 0409 จากกรมศุลกากรประมาณ 15-20 วันหลังจากเรือออกไปแล้ว ในกรณีที่เรือออกไปแล้วประมาณ 15 วัน แต่ใบขนสินคยังไม่ได้รับสถานะ 0409 จะทำการขอ COPY B/L จากลูกค้า โดยส่งทาง e-mail ในการขอ COPY B/L จากลูกค้า ตรวจสอบใบขนสินค้าและใบกำกับการขนย้ายสินค้ากับ COPY B/L ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อหาข้อผิดพลาด ของเอกสาร เช่น ชื่อเรือ, เที่ยวเรือ, หมายเลขตู้, อื่น ๆ สั่งงานแผนกจัดส่งสินค้และปฏิบัติการ (Dง) ให้เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อขอแก้ไขข้อมูล โดย การยื่นคำร้องแก้ไขพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ


การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิและการรับรองถิ่นกำเนิด

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิและ การรับรองถิ่นกำเนิดสินดด้วยตนเอง (โครงการที่ 1) ประเทศที่ผู้ส่งออก สามารถใช้สิทธิการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง (โครงการที่ 1) ได้แก่ มาเลเชีย สาธารณรัฐ สิงคโปร์และบรูไนดารสชาลาม คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้


บทความด้านการจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า การจัดการคลังสินคเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ ผู้บริหารจะต้องวางแผนแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการในการ จัดการคลังสินค้าซึ่งประกอบด้วย การรับสินค้า การเก็บสินค้า การกระจายสินค้าและเป็น หน้าที่หลักสำคัญของการจัดการคลังสินค้ำ บทความนี้ยังได้กล่าวถึงประเกทของคลังสินด้ กลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้ง


Logistics

วิวัฒนาการของการจัดการ Logistics นั้นเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1800 ในยุคล่าอาณานิคมซึ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการขนส่งและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยอังกฤษเป็นชาติผู้นำโลกเพื่อสร้างศักยภาพ (Versatility) และอำนาจในการยึดครองวัตถุดิบจากทั่วโลก 


ระบบการติดตามทางศุลกากร

ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีประกาศการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มา เป็นเครื่องมือในการติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการส่งของที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศุลากร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ที่มีแนวทางการนำระบบ ซีลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุมด้วย RFID โดยยังไม่มีการนำมาใช้งานได้ด้วยปัญหาต่างๆ นานา  จนมาถึงปัจจุบันทางกรมศุลกากร ได้พัฒนาระบบติดตามงานศุลกากรภายใต้เทคโนโลยีระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock System) เพื่อป้องกันการลักลอบ หลีกเลี่ยง ภาษีอากรของรัฐ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 7/256


มาตรฐานความปลอดภัยเเละซับพลายเชน

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป มีการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรความเป็นเลิศด้านการขนส่ง “TRANSPORT WORKS EXCELLENCE” เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่องค์กร “V-SERVE 4.0 Moving forward” โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก